HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Đặt mã số đầu

background image

Đặt mã số đầu

Mã số đầu là một số hoặc một nhóm các số sẽ được tự động thêm vào đầu của mỗi số fax mà bạn

nhập từ bảng điều khiển hoặc từ phần mềm. Số ký tự tối đa cho mã số đầu là 50.

Cài đặt mặc định là

Tắt

. Bạn có thể bật cài đặt này và nhập mã số đầu, ví dụ bạn quay một số như số

9 chẳng hạn để nhận một số điện thoại bên ngoài hệ thống điện thoại công ty của bạn. Khi cài đặt

này hoạt động, bạn có thể quay số fax mà không cần phải quay mã số đầu bằng cách quay số theo

cách thủ công.

1.

Từ màn hình chính trên bảng điều khiển của sản phẩm, chạm vào nút Cài đặt .

2.

Chạm vào menu

Cài đặt Fax

.

3.

Chạm vào menu

Cài đặt Cơ bản

.

4.

Cuộn xuống và chạm vào nút

Mã số đầu Quay số

và chạm vào nút

Bật

.

5.

Sử dụng bàn phím để nhập mã số đầu, sau đó chạm vào nút

OK

. Bạn có thể sử dụng các số,

tạm dừng và các biểu tượng quay số.