HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Cài đặt fax với điện thoại nhánh

background image

Cài đặt fax với điện thoại nhánh

Khi bật tính năng này, bạn có thể báo cho sản phẩm biết để nhận cuộc gọi fax gọi đến bằng cách

bấm 1-2-3 liên tục trên bàn phím điện thoại. Cài đặt mặc định là

Bật

. Bạn chỉ bật tính năng này nếu

bạn dùng chức năng quay số theo nhịp điệu hoặc bạn có đăng ký dịch vụ qua công ty điện thoại có

dùng chuỗi số 1-2-3. Dịch vụ của công ty điện thoại sẽ không hoạt động nếu dịch vụ này không tương

thích với sản phẩm.

1.

Từ màn hình chính trên bảng điều khiển của sản phẩm, chạm vào nút Cài đặt .

2.

Cuộn xuống và chạm vào menu

Cài đặt Fax

.

3.

Cuộn xuống và chạm vào nút

Cài đặt Nâng cao

.

4.

Cuộn xuống và chạm vào nút

Điện thoại Nhánh

và chạm vào nút

Bật

.

116 Chương 7 Fax

VIWW