วิธีใช้ HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

คู่มือผู้ใช้

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

คู่มือผู้ใช้

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

ห้ามทําการผลิตซํ้า ดัดแปลงหร ือแปลโดยไม่ ได้รับ
อนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นตามที่
อนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันเพียงอย่างเดียวสําหรับผลิตภัณฑ ์และ
บร ิการของ HP ปรากฏอยู่ในรายละเอียดการรับประกันที่
แสดงไว้อย่างชัดแจ้งและมาพร้อมกับผลิตภัณฑ ์และ
บร ิการ และไม่มีข้อความอื่นใดที่จะถูกกล่าวอ้างว่า
เป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดต่อข้อผิด
พลาดทางด้านเทคนิคหร ือการแก้ ไขหร ือการละเว้น
เนื้อหาใด

Edition 1, 11/2014

หมายเลขชิ้นส่วน: CZ271-91144

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe

®

, Acrobat

®

และ PostScript

®

เป็น

เคร ื่องหมายการค้าของ Adobe Systems
Incorporated

Apple

และโลโก้ Apple เป็นเคร ื่องหมายการค้าของ

Apple Computer, Inc.

ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐฯ และ

ประเทศ/พืนทีอื่นๆ iPod เป็นเคร ื่องหมายการค้าของ

Apple Computer, Inc.

คุณสามารถคัดลอก

เคร ื่องหมาย iPod ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ส ิทธิ์หร ือเมื่อเป็นการคัดลอกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เท่านั้น อย่างขโมยเพลง

Bluetooth

เป็นเคร ื่องหมายการค้าที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์

และใช้โดย Hewlett-Packard Company ภายใต้
ลิขสิทธิ์

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

และ

Windows Vista®

เป็นเคร ื่องหมายการค้าจดทะเบียนใน

สหรัฐอเมร ิกาของ Microsoft Corporation

UNIX

®

เป็นเคร ื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ The

Open Group

background image

สารบัญ

1

แนะนําผลิตภัณฑ์ ............................................................................................................................................. 1

การเปร ียบเทียบผลิตภัณฑ ์ ........................................................................................................................................... 2
มุมมองเคร ื่องพิมพ ์ ..................................................................................................................................................... 4

ด้านหน้าของผลิตภัณฑ ์ ............................................................................................................................ 4
ด้านหลังของผลิตภัณฑ ์ ............................................................................................................................. 5
พอร ์ตอินเตอร ์เฟซ ................................................................................................................................... 6
ตําแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ ์และหมายเลขรุ่น ....................................................................................... 7

แผงควบคุม ............................................................................................................................................................... 8

เค้าโครงแผงควบคุม ................................................................................................................................. 8
หน้าจอหลักของแผงควบคุม ...................................................................................................................... 9
ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม ......................................................................................................................... 10

พิมพ ์รายงานเคร ื่องพิมพ ์ ........................................................................................................................................... 11

2

ถาดกระดาษ ................................................................................................................................................. 13

ขนาดกระดาษที่ใช้ ได้ ............................................................................................................................................... 14
ประเภทกระดาษที่สนับสนุน ....................................................................................................................................... 17
ถาด 1 ..................................................................................................................................................................... 19

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ .................................................................................................... 19
ใส่กระดาษในถาด 1 ................................................................................................................................ 21

การพิมพ ์ซองจดหมาย .......................................................................................................... 24

ถาด 2 ..................................................................................................................................................................... 25

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ .................................................................................................... 25
ใส่กระดาษในถาด 2 ................................................................................................................................ 26

ถาดเสร ิม 3 .............................................................................................................................................................. 29

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ .................................................................................................... 29
ใส่กระดาษในถาด 3 ................................................................................................................................ 30

3

ชิ้นส่วน อุปกรณ์สิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม ......................................................................................................... 33

สั่งซื้อชิ้นส่วน อุปกรณ์เสร ิม และอุปกรณ์สิ้นเปลือง ........................................................................................................ 34
นโยบายของ HP เกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ ใช่ของ HP ............................................................................................ 35
เว็บไซต ์ต่อต้านสินค้าปลอมของ HP ............................................................................................................................. 36

THWW

iii

background image

พิมพ ์เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ .................................................................................................... 37
ใช้งานหร ือยกเลิกใช้งานการตั้งค่าเมื่อน้อยมาก .............................................................................................................. 38
ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง ...................................................................................................................... 39
อุปกรณ์เสร ิม ........................................................................................................................................................... 40
ตลับผงหมึก ............................................................................................................................................................ 41

ภาพตลับผงหมึก .................................................................................................................................... 41
ข้อมูลตลับผงหมึก .................................................................................................................................. 42

ร ีไซเคิลตลับผงหมึก ............................................................................................................ 42
การจัดเก็บตลับผงหมึก ......................................................................................................... 42
นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับผงหมึกที่ไม่ ใช่ของ HP ............................................................... 42

เปลี่ยนผงตลับหมึก ................................................................................................................................. 43

ชุดรวบรวมผงหมึก ................................................................................................................................................... 46

เปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก ....................................................................................................................... 46

4

พิมพ์ ............................................................................................................................................................ 49

ไดรเวอร ์การพิมพ ์ที่สนับสนุน (Windows) .................................................................................................................... 50

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 50

โหมดการติดตั้ง UPD ........................................................................................................... 51

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ ์ (Windows) ................................................................................................................ 52

ลําดับความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ ์ ............................................................................ 52
การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ ์ที่ต้องการพิมพ ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต ์แวร ์ ..................................... 52
การเปลี่ยนการตั้งค่าเร ิ่มต้นสําหรับงานพิมพ ์ทั้งหมด .................................................................................... 52
การเปลี่ยนการกําหนดค่าของเคร ื่อง .......................................................................................................... 53

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ ์ (Mac OS X) ................................................................................................................ 54

ลําดับความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ ์ ............................................................................ 54
การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ ์ที่ต้องการพิมพ ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต ์แวร ์ ..................................... 54
การเปลี่ยนการตั้งค่าเร ิ่มต้นสําหรับงานพิมพ ์ทั้งหมด .................................................................................... 54
การเปลี่ยนการกําหนดค่าของเคร ื่อง .......................................................................................................... 55

งานพิมพ ์ (Windows) .............................................................................................................................................. 56

ใช้ช็อตคัทสําหรับการพิมพ ์ (Windows) .................................................................................................... 56
สร้างช็อตคัทสําหรับการพิมพ ์ (Windows) ................................................................................................ 57
พิมพ ์ทั้งสองด้านอัตโนมัติ (Windows) ...................................................................................................... 60
พิมพ ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Windows) .............................................................................................. 61
พิมพ ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Windows) ................................................................................................... 63
เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (Windows) ............................................................................................... 65
เลือกประเภทกระดาษ (Windows) .......................................................................................................... 66
พิมพ ์หน้าแรกหร ือหน้าสุดท้ายบนกระดาษชนิดอื่น (Windows) .................................................................... 69
กําหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Windows) .................................................................. 72
จัดทําหนังสือเล่มเล็ก (Windows) ............................................................................................................ 73

งานพิมพ ์ (Mac OS X) .............................................................................................................................................. 76

ใช้ค่าล่วงหน้าสําหรับการพิมพ ์ (Mac OS X) ................................................................................................ 76

iv

THWW

background image

สร้างค่าล่วงหน้าสําหรับการพิมพ ์ (Mac OS X) ............................................................................................ 76
พิมพ ์บนทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ (Mac OS X) ............................................................................................ 77
พิมพ ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Mac OS X) .............................................................................................. 77
พิมพ ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Mac OS X) ................................................................................................... 77
เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (Mac OS X) ............................................................................................... 77
เลือกประเภทกระดาษ (Mac OS X) ........................................................................................................... 78
การพิมพ ์หน้าปก (Mac OS X) .................................................................................................................. 78
กําหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Mac OS X) .................................................................. 78
จัดทําหนังสือเล่มเล็ก (Mac OS X) ............................................................................................................ 79

งานพิมพ ์เพิ่มเติม (Windows) ................................................................................................................................... 80

ยกเลิกงานพิมพ ์ (Windows) ................................................................................................................... 80
เลือกขนาดกระดาษ (Windows) .............................................................................................................. 80
เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง (Windows) ............................................................................................ 81
พิมพ ์ลายนํ้า (Windows) ........................................................................................................................ 81

งานพิมพ ์เพิ่มเติม (Mac OS X) ................................................................................................................................... 82

ยกเลิกงานพิมพ ์ (Mac OS X) ................................................................................................................... 82
เลือกขนาดกระดาษ (Mac OS X) .............................................................................................................. 82
เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง (Mac OS X) ............................................................................................ 82
พิมพ ์ลายนํ้า (Mac OS X) ........................................................................................................................ 83

สร้างงานพิมพ ์คุณภาพระดับเก็บถาวร ......................................................................................................................... 84
การพิมพ ์สี ............................................................................................................................................................... 85

ใช้ตัวเลือก HP EasyColor ...................................................................................................................... 85
เปลี่ยนตัวเลือกสี (Windows) .................................................................................................................. 85
เปลี่ยนชุดรูปแบบสีสําหรับงานพิมพ ์ (Windows) ........................................................................................ 86
เปลี่ยนตัวเลือกสี (Mac OS X) .................................................................................................................. 87
ตัวเลือกการเลือกสีด้วยตนเอง .................................................................................................................. 87
จับคู่สี ................................................................................................................................................... 87

ใช้ HP ePrint .......................................................................................................................................................... 89
ใช้ AirPrint ............................................................................................................................................................. 90
ใช้การพิมพ ์ที่เคร ื่องด้วย USB ..................................................................................................................................... 91

5

การทําสําเนา .................................................................................................................................................. 93

ตั้งค่าสําเนาเร ิ่มต้นใหม่ .............................................................................................................................................. 94
เร ียกคืนการตั้งค่าเร ิ่มต้นของสําเนา .............................................................................................................................. 95
ทําสําเนาชุดเดียว ...................................................................................................................................................... 96
ทําสําเนาหลายชุด ..................................................................................................................................................... 97
ทําสําเนาต้นฉบับหลายหน้า ........................................................................................................................................ 98
ทําสําเนาบัตรประจําตัว .............................................................................................................................................. 99
เร ียงงานการทําสําเนา .............................................................................................................................................. 100
ทําสําเนาทั้งสองด้าน (การพิมพ ์งานสองด้าน) ............................................................................................................. 101

ทําสําเนาบนกระดาษทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ ........................................................................................... 101

THWW

v

background image

ทําสําเนาบนกระดาษทั้งสองด้านด้วยตนเอง ............................................................................................. 102

ย่อหร ือขยายขนาดสําเนา ......................................................................................................................................... 103
ทําสําเนาสีหร ือขาวดํา .............................................................................................................................................. 104
ปรับให้คุณภาพสําเนาดีที่สุด ..................................................................................................................................... 105
ปรับความจางและเข้มของสําเนา ............................................................................................................................... 106
ปรับภาพของสําเนา ................................................................................................................................................. 107
ทําสําเนาในโหมดร่าง ............................................................................................................................................... 108
ตั้งค่าขนาดกระดาษสําหรับการทําสําเนาบนกระดาษพิเศษ ........................................................................................... 109

6

การสแกน ................................................................................................................................................... 111

สแกนโดยใช้ซอฟต ์แวร ์ HP Scan (Windows) ........................................................................................................... 112
สแกนโดยใช้ซอฟต ์แวร ์ HP Scan (Mac OS X) ........................................................................................................... 113
สแกนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB .................................................................................................................................... 114
การตั้งค่าคุณสมบัติ สแกนไปยังโฟลเดอร ์เคร ือข่าย และ สแกนไปยังอีเมล ์ ........................................................................ 115
สแกนไปที่โฟลเดอร ์เคร ือข่าย ................................................................................................................................... 116
สแกนไปยังอีเมล ์ .................................................................................................................................................... 117
สแกนโดยใช้ซอฟต ์แวร ์อื่น ....................................................................................................................................... 118

สแกนจากโปรแกรมที่ทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN (Windows) ............................................................ 118
สแกนจากโปรแกรมที่ทํางานร่วมกับมาตรฐาน WIA (Windows) ................................................................. 118

7

แฟกซ ์ ........................................................................................................................................................ 119

เชื่อมต่อแฟกซ ์กับสายโทรศัพท ์ ................................................................................................................................. 120
การตั้งค่าแฟกซ ์ที่มีเคร ื่องตอบรับโทรศัพท ์ .................................................................................................................. 120
ตั้งค่าแฟกซ ์กับโทรศัพท ์ภายใน ................................................................................................................................. 120
การตั้งค่าสําหรับการใช้งานแฟกซ ์อย่างเดียว ............................................................................................................... 121
กําหนดเวลา วันที่ และหัวแฟกซ ์ ............................................................................................................................... 122

การใช้แผงควบคุม ................................................................................................................................ 122
ใช้ HP Fax Setup Wizard ................................................................................................................... 122

ใช้อักขระพิเศษในหัวแฟกซ ์ ...................................................................................................................................... 122
ใช้สมุดโทรศัพท ์ ...................................................................................................................................................... 123

ใช้แผงควบคุมเพื่อสร้างและแก้ ไขสมุดโทรศัพท ์ของแฟกซ ์ ......................................................................... 123
ลบรายการสมุดโทรศัพท ์ ........................................................................................................................ 123

การสร้างและแก้ ไขรายการโทรด่วน .......................................................................................................................... 124
ลบรายการโทรด่วน ................................................................................................................................................. 125
การสร้างและแก้ ไขรายการโทรกลุ่ม ........................................................................................................................... 126
การลบหมายเลขการโทรกลุ่ม .................................................................................................................................... 127
กําหนดการตั้งค่าการส่งแฟกซ ์ .................................................................................................................................. 128

ตั้งค่าสัญลักษณ์พิเศษและตัวเลือกการโทร .............................................................................................. 128

ตั้งค่ารหัสนําหน้าการหมุน .................................................................................................. 128

ตั้งค่าการตรวจจับสัญญาณโทรศัพท ์ ....................................................................................................... 128

การหมุนหมายเลขแบบ Tone หร ือ Pulse ............................................................................. 129

vi

THWW

background image

ตั้งค่าโทรซํ้าอัตโนมัติและเวลาระหว่างการโทรซํ้า ....................................................................................... 129
การตั้งค่าความจาง/เข้มและความละเอียด ................................................................................................ 130

การตั้งค่าความจาง/เข้มเร ิ่มต้น (ความคมชัด) ......................................................................... 130
การตั้งค่าความละเอียด ....................................................................................................... 130

การตั้งค่ารหัสคิดค่าบร ิการ .................................................................................................................... 131

กําหนดการตั้งค่ารับแฟกซ ์ ....................................................................................................................................... 132

การตั้งค่าการส่งต่อแฟกซ ์ ...................................................................................................................... 132
การตั้งค่าโหมดการรับสาย ..................................................................................................................... 132
การล็อคหร ือยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ ์ ............................................................................................ 133
การตั้งค่าจํานวนเสียงกร ิ่งตอบรับ ........................................................................................................... 133
ตั้งค่าเสียงกร ิ่งเฉพาะ ............................................................................................................................ 134
การใช้การลดขนาดแฟกซ ์ที่ได้รับโดยอัตโนมัติ .......................................................................................... 135
ตั้งค่าการพิมพ ์แฟกซ ์ซํ้า ........................................................................................................................ 135
ตั้งค่าความดังของเสียงแฟกซ ์ ................................................................................................................ 135

ตั้งค่าความดังของเสียงแจ้งเตือน ความดังของสายโทรศัพท ์ และความดังของเสียงกร ิ่ง ................. 136

ตั้งค่าการประทับข้อมูลบนแฟกซ ์ที่ได้รับ .................................................................................................. 136
ตั้งค่าคุณสมบัติรับส่วนตัว ..................................................................................................................... 136

ตั้งค่าการเร ียกเอกสารจากแฟกซ ์ .............................................................................................................................. 136
การใช้แฟกซ ์ .......................................................................................................................................................... 138

โปรแกรมใช้งานแฟกซ ์ที่รองรับ ............................................................................................................... 138
การยกเลิกการส่งแฟกซ ์ ........................................................................................................................ 138

การยกเลิกแฟกซ ์ที่กําลังส่ง .................................................................................................. 139
การยกเลิกการส่งแฟกซ ์ที่ทําเก็บไว้ ....................................................................................... 139

การลบแฟกซ ์ออกจากหน่วยความจํา ....................................................................................................... 139
ใช้แฟกซ ์ด้วยระบบ DSL, PBX หร ือ ISDN ................................................................................................ 139

DSL ................................................................................................................................ 140
PBX ................................................................................................................................ 140
ISDN ............................................................................................................................... 140

ใช้แฟกซ ์ในบร ิการ VoIP ....................................................................................................................... 140
หน่วยความจําของแฟกซ ์จะเก็บข้อมูลไว้เมื่อไฟดับ ...................................................................................... 140
ปัญหาด้านความปลอดภัยเมื่อเชื่อมต่อเคร ือข่ายภายในเข้ากับสายโทรศัพท ์สาธารณะ ...................................... 141
การส่งแฟกซ ์จากเคร ื่องสแกนแบบแท่น ................................................................................................... 141
แฟกซ ์จากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ............................................................................................................. 142
การใช้การโทรด่วนและหมายเลขการโทรกลุ่ม ............................................................................................ 142
ส่งแฟกซ ์จากซอฟต ์แวร ์ (Windows) ...................................................................................................... 143
ส่งแฟกซ ์โดยโทรจากโทรศัพท ์ที่เชื่อมต่อกับสายแฟกซ ์ ............................................................................... 144
ส่งแฟกซ ์โดยมีการยืนยัน ...................................................................................................................... 144
กําหนดเวลาให้ส่งแฟกซ ์ภายหลัง ............................................................................................................ 144
การส่งแฟกซ ์ที่มีทั้งเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์และกระดาษ .............................................................................. 146
การใช้รหัสเข้าใช้, บัตรเครดิต หร ือบัตรโทรศัพท ์ ........................................................................................ 146

การส่งแฟกซ ์ระหว่างประเทศ ............................................................................................... 146

THWW

vii

background image

พิมพ ์แฟกซ ์ ......................................................................................................................................... 147
การพิมพ ์แฟกซ ์ซํ้า ............................................................................................................................... 148
การพิมพ ์แฟกซ ์ที่ได้รับสองด้านโดยอัตโนมัติ ............................................................................................ 149
การรับแฟกซ ์เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ ์เมื่อรับโทรศัพท ์ ....................................................................... 149
พิมพ ์แฟกซ ์ที่จัดเก็บไว้เมื่อเปิดคุณสมบัติรับแฟกซ ์ส่วนบุคคล ...................................................................... 149

8

การจัดการและบํารุงรักษา ............................................................................................................................... 151

ใช้ HP Reconfiguration Utility เพื่อเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเคร ื่องพิมพ ์ (Windows) .................................................. 152
การตั้งค่า HP Wireless Direct Printing ................................................................................................................. 153
ใช้แอปพลิเคชันบร ิการบนเว็บของ HP ........................................................................................................................ 154
กําหนดค่าเคร ือข่าย IP ............................................................................................................................................ 155

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใช้งานเคร ื่องพิมพ ์ร่วมกัน ........................................................................... 155
ดูหร ือเปลี่ยนการตั้งค่าเคร ือข่าย ............................................................................................................. 155
กําหนดค่าพารามิเตอร ์ IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุม ............................................................... 155
การเปลี่ยนชื่อเคร ื่องพิมพ ์ในเคร ือข่าย ..................................................................................................... 155
การตั้งค่าความเร ็วในการเชื่อมต่อและการพิมพ ์สองด้าน ............................................................................. 157

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 158
HP Utility

สําหรับ Mac OS X .................................................................................................................................. 160

เปิด HP Utility ................................................................................................................................... 160
คุณสมบัติของ HP Utility ..................................................................................................................... 160

ใช้ซอฟต ์แวร ์ HP Web Jetadmin ............................................................................................................................ 161
การตั้งค่าการประหยัด ............................................................................................................................................. 162

พิมพ ์ด้วย EconoMode ........................................................................................................................ 162
ตั้งค่าหน่วงเวลาพักเคร ื่อง ...................................................................................................................... 162
ตั้งค่าหน่วงเวลาปิดเคร ื่องอัตโนมัติ .......................................................................................................... 162

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเคร ื่องพิมพ ์ ............................................................................................................. 164

ล็อคเคร ื่องพิมพ ์ ................................................................................................................................... 164
ตั้งหร ือเปลี่ยนรหัสผ่านเคร ื่องพิมพ ์ ......................................................................................................... 164

อัปเกรดเฟิร ์มแวร ์ ................................................................................................................................................... 165

อัปเกรดเฟิร ์มแวร ์ด้วยตัวเอง .................................................................................................................. 165
ตั้งค่าเคร ื่องพิมพ ์ให้อัปเกรดเฟิร ์มแวร ์โดยอัตโนมัติ .................................................................................. 165

9

การแก้ ไขปัญหา ........................................................................................................................................... 167

รายการตรวจสอบสําหรับการแก้ปัญหา ...................................................................................................................... 168

ขั้นตอนที่ 1: โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ............................................................. 168
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อแบบใช้สายหร ือไร้สาย ........................................................................... 168
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แผงควบคุม ................................................................. 169
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบกระดาษ ............................................................................................................. 169
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบซอฟต ์แวร ์ .......................................................................................................... 169
ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบฟังก ์ชันการพิมพ์ .................................................................................................... 169
ขั้นตอนที่ 7: ทดสอบฟังก ์ชันการทําสําเนา ............................................................................................... 170

viii

THWW

background image

ขั้นตอนที่ 8: ทดสอบฟังก ์ชันแฟกซ์ ........................................................................................................ 170
ขั้นตอนที่ 9: ตรวจสอบตลับผงหมึก ........................................................................................................ 170
ขั้นตอนที่ 10: ลองส่งงานพิมพ ์จากคอมพิวเตอร ์ ....................................................................................... 170
ขั้นตอนที่ 11: ตรวจสอบว่าเคร ื่องพิมพ ์อยู่ในเคร ือข่าย .............................................................................. 170

นําค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานกลับมาใช้ ...................................................................................................................... 171
ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม ......................................................................................................................................... 172
ป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง หร ือกระดาษติด .................................................................................................................... 173

เคร ื่องพิมพ ์ไม่ดึงกระดาษ ..................................................................................................................... 173
เคร ื่องพิมพ ์ดึงกระดาษหลายแผ่น .......................................................................................................... 173
อุปกรณ์ป้อนกระดาษมีกระดาษติด กระดาษเอียง หร ือดึงกระดาษหลายแผ่น ................................................ 173
ป้องกันกระดาษติดจากถาดกระดาษ ....................................................................................................... 174

แก้ปัญหากระดาษติด .............................................................................................................................................. 175

ตําแหน่งที่กระดาษติด .......................................................................................................................... 175
การแก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ..................................................................................... 176
การแก้ปัญหากระดาษติดในบร ิเวณถาดกระดาษออก ................................................................................. 178
การแก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1 .......................................................................................................... 179
การแก้ปัญหากระดาษติดในถาด 2 .......................................................................................................... 181
การแก้ปัญหากระดาษติดในฝาด้านขวา ................................................................................................... 182
แก้ปัญหากระดาษติดในถาดเสร ิม 3 ........................................................................................................ 186
การแก้ปัญหากระดาษติดออกในฝาปิดด้านขวาล่าง (ถาด 3) ....................................................................... 187

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ์ ....................................................................................................................................... 188

พิมพ ์จากโปรแกรมซอฟต ์แวร ์อื่น ............................................................................................................ 188
ตั้งค่าประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ ์ ................................................................................................... 188

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Windows) .................................................................. 188
ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Mac OS X) .................................................................. 189

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก ................................................................................................................ 189
ปรับเทียบเคร ื่องพิมพ ์เพื่อปรับสี .............................................................................................................. 189
พิมพ ์หน้าทําความสะอาด ...................................................................................................................... 190
ทําการแก้ ไขปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ ์เพิ่มเติม .................................................................................... 190

พิมพ ์หน้าคุณภาพการพิมพ ์ ................................................................................................ 190
ทําความเข้าใจหน้าคุณภาพการพิมพ ์ ..................................................................................... 190

ตรวจสอบความเส ียหายของตลับผงหมึก .................................................................................................. 191
ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ ์ ..................................................................................... 192

ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของ HP ............................................................... 192
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ ................................................................................... 192

ตรวจสอบการตั้งค่า EconoMode .......................................................................................................... 192
ปรับการตั้งค่าสี (Windows) .................................................................................................................. 193
ลองใช้ ไดรเวอร ์การพิมพ ์อื่น .................................................................................................................. 194

ปรับปรุงคุณภาพสําเนา ........................................................................................................................................... 196

ตรวจสอบส ิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร ์ ......................................................................... 196
ตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ .................................................................................................................. 197

THWW

ix

background image

ตรวจสอบการตั้งค่าการปรับเปลี่ยนภาพ ................................................................................................... 198
ปรับข้อความหร ือรูปภาพให้ดีที่สุด ........................................................................................................... 198
การทําสําเนาแบบจรดขอบเต็ม ............................................................................................................... 199
ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ........................................ 199

ปรับปรุงคุณภาพการสแกน ..................................................................................................................................... 201

ตรวจสอบส ิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร ์ ......................................................................... 201
ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ........................................ 202

ปรับปรุงคุณภาพโทรสาร ......................................................................................................................................... 204

ตรวจสอบส ิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร ์ ......................................................................... 204
ตรวจสอบการตั้งค่าความละเอียดในการส่งแฟกซ ์ ...................................................................................... 205
การตรวจสอบการตั้งค่าการแก้ ไขข้อผิดพลาด .......................................................................................... 206
ส่งไปยังเคร ื่องแฟกซ ์เคร ื่องอื่น ................................................................................................................ 206
ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ........................................ 206
การตรวจสอบการตั้งค่าแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ ................................................................................. 207
ตรวจสอบเคร ื่องแฟกซ ์ของผู้ส่ง .............................................................................................................. 207

เคร ื่องพิมพ ์ไม่พิมพ ์งานหร ือพิมพ ์ช้า ......................................................................................................................... 208

เคร ื่องพิมพ ์ไม่พิมพ ์งาน ........................................................................................................................ 208
เคร ื่องพิมพ ์พิมพ ์งานช้า ........................................................................................................................ 208

การแก้ปัญหาการพิมพ ์ที่เคร ื่องด้วย USB ................................................................................................................... 209

เมนูแฟลชไดรฟ์ USB จะไม่เปิดเมื่อคุณเสียบแฟลชไดร ์ฟ USB .................................................................... 209
ไฟล ์ไม่พิมพ ์จากแฟลชไดร ์ฟ USB .......................................................................................................... 209
ไฟล ์ที่คุณต้องการพิมพ ์ไม่ ได้แสดงรายการในเมนูแฟลชไดรฟ์ USB ............................................................ 209

การแก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์ ................................................................................................................................ 210

รายการตรวจสอบสําหรับการแก้ปัญหาโทรสาร ......................................................................................... 210
ทดสอบวินิจฉัยแฟกซ ์ ........................................................................................................................... 211
รายงานการติดตามแฟกซ ์ ..................................................................................................................... 212
การพิมพ ์รายงานข้อผิดพลาดของแฟกซ ์ .................................................................................................. 212

พิมพ ์รายงานแฟกซ ์ทั้งหมด ................................................................................................ 212
การพิมพ ์รายงานแฟกซ ์แต่ละงาน ........................................................................................ 212
การตั้งค่ารายงานข้อผิดพลาดของแฟกซ ์ ............................................................................... 213

การตั้งค่าโหมดการแก้ ไขข้อผิดพลาดของแฟกซ ์ ....................................................................................... 213
การเปลี่ยนค่าความเร ็วในการส่งแฟกซ ์ ..................................................................................................... 213
แก้ปัญหาการส่งแฟกซ์ ......................................................................................................................... 214

มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่บนแผงควบคุม ...................................................................... 214

ข้อความ การสื่อสารขัดข้อง ปรากฏขึ้น ............................................................... 214
ไม่มีสัญญาณหมุน ........................................................................................... 215
ข้อความ แฟกซ ์ไม่ว่าง ปรากฏขึ้น ...................................................................... 215
ข้อความ ไม่มีการรับแฟกซ ์ ปรากฏขึ้น ................................................................ 216
มีกระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ................................................................. 216
ข้อความ พื้นที่เก็บแฟกซ ์เต็ม ปรากฏขึ้น ............................................................. 216
ข้อผิดพลาดของสแกนเนอร ์ .............................................................................. 217

x

THWW

background image

แผงควบคุมจะแสดงข้อความ Ready (พร้อม) โดยไม่ทําการส่งแฟกซ ์ ........................................ 217
แผงควบคุมจะแสดงข้อความ "กําลังจัดเก็บหน้า1" และหยุดอยู่ที่ข้อความนั้น .............................. 217
สามารถรับแฟกซ ์ได้ แต่ส่งแฟกซ ์ไม่ ได้ ............................................................................... 218
เคร ื่องพิมพ ์มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน .................................................................................. 218
ไม่สามารถใช้ฟังก ์ชันแฟกซ ์จากแผงควบคุม ........................................................................... 218
ไม่สามารถใช้การโทรด่วน .................................................................................................... 218
ไม่สามารถใช้การโทรกลุ่ม .................................................................................................... 219
ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากผู้ให้บร ิการโทรศัพท ์ที่บันทึกเอาไว้ในขณะที่กําลังจะส่งแฟกซ ์ . 219
ไม่สามารถส่งแฟกซ ์เมื่อโทรศัพท ์เชื่อต่อกับเคร ื่องพิมพ ์ ............................................................ 220

แก้ปัญหาการรับแฟกซ์ ......................................................................................................................... 220

แฟกซ ์ไม่มีการตอบสนอง ................................................................................................... 220

แฟกซ ์มีสายโทรศัพท ์เฉพาะ .............................................................................. 220
เคร ื่องตอบรับโทรศัพท ์เชื่อมต่อกับเคร ื่องพิมพ ์ ..................................................... 220
การตั้งค่า โหมดรับสาย ถูกตั้งค่าเป็น ด้วยตนเอง ................................................... 221
มีข้อความเสียงในสายแฟกซ ์ ............................................................................. 221
เคร ื่องพิมพ ์เชื่อมต่อกับบร ิการโทรศัพท ์ DSL ........................................................ 222
เคร ื่องพิมพ ์ใช้บร ิการแฟกซ ์ผ่าน IP หร ือ โทรศัพท ์ VoIP ........................................ 222

มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่บนแผงควบคุม ...................................................................... 222

ข้อความ ไม่พบแฟกซ ์ จะปรากฏขึ้น ................................................................... 222
ข้อความ การสื่อสารขัดข้อง ปรากฏขึ้น ............................................................... 223
ข้อความ พื้นที่เก็บแฟกซ ์เต็ม ปรากฏขึ้น ............................................................. 224
ข้อความ แฟกซ ์ไม่ว่าง ปรากฏขึ้น ...................................................................... 224

สามารถรับแฟกซ ์ได้ แต่พิมพ ์ไม่ ได้ ..................................................................................... 224

คุณสมบัติ รับส่วนตัว เปิดอยู่ ............................................................................. 224

ผู้ส่งจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง .......................................................................................... 224

หูโทรศัพท ์เชื่อมต่ออยู่กับเคร ื่องพิมพ ์ .................................................................. 224
มีการใช้ตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท ์ ................................................................ 225

ไม่มีสัญญาณหมุน ............................................................................................................. 225
ไม่สามารถส่งหร ือรับแฟกซ ์ผ่านสาย PBX .............................................................................. 225

แก้ปัญหาแฟกซ ์ทั่วไป ........................................................................................................................... 225

ส่งแฟกซ ์ได้ช้า .................................................................................................................. 225
คุณภาพแฟกซ ์ไม่ดี ........................................................................................................... 226
แฟกซ ์ถูกตัดหร ือพิมพ ์บนสองหน้า ....................................................................................... 227

แก้ปัญหาการเชื่อมต่อ USB ..................................................................................................................................... 228
แก้ปัญหาเคร ือข่ายแบบใช้สาย .................................................................................................................................. 229

การเชื่อมต่อไม่ดี ................................................................................................................................... 229
เคร ื่องคอมพิวเตอร ์กําลังใช้ IP แอดเดรสที่ไม่ถูกต้องสําหรับเคร ื่องพิมพ ์ ....................................................... 229
เคร ื่องคอมพิวเตอร ์ไม่สามารถสื่อสารกับเคร ื่องพิมพ ์ ................................................................................. 229
เคร ื่องพิมพ ์ใช้การตั้งค่าลิงค ์และ Duplex สําหรับเคร ือข่ายไม่ถูกต้อง ........................................................... 230
โปรแกรมซอฟต ์แวร ์ใหม่อาจทําให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน ................................................................... 230
คอมพิวเตอร ์หร ือเวิร ์คสเตชั่นอาจตั้งค่าไม่ถูกต้อง ...................................................................................... 230

THWW

xi

background image

เคร ื่องพิมพ ์ถูกปิดใช้ หร ือการตั้งค่าเคร ือข่ายอื่นไม่ถูกต้อง ........................................................................... 230

การแก้ปัญหาเคร ือข่ายแบบไร้สาย ............................................................................................................................. 231

รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย ....................................................................................................... 231
เคร ื่องพิมพ ์ไม่พิมพ ์งานหลังจากสิ้นสุดการกําหนดค่าไร้สาย ........................................................................ 232
เคร ื่องพิมพ ์ไม่พิมพ ์ และมีการติดตั้งไฟร ์วอลล ์อื่นบนคอมพิวเตอร ์ ............................................................... 232
การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทํางานหลังจากย้ายเราเตอร ์ไร้สายหร ือเคร ื่องพิมพ ์ ....................................................... 232
ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร ์อื่นเข้ากับอุปกรณ์ไร้สาย ........................................................................... 232
เคร ื่องพิมพ ์ไร้สายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมต่อกับ VPN .......................................................................... 232
เคร ือข่ายไม่ปรากฏในรายการเคร ือข่ายไร้สาย ............................................................................................ 233
เคร ือข่ายไร้สายไม่ทํางาน ....................................................................................................................... 233
ทําการทดสอบการวินิจฉัยเคร ือข่ายไร้สาย ................................................................................................ 233
ลดคลื่นรบกวนบนเคร ือข่ายไร้สาย ........................................................................................................... 233

แก้ปัญหาซอฟต ์แวร ์เคร ื่องพิมพ ์กับ Windows ........................................................................................................... 235

ไม่มีไดรเวอร ์การพิมพ ์ปรากฏอยู่ในโฟลเดอร ์ Printer ............................................................................... 235
เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างการติดตั้งซอฟต ์แวร ์ ................................................................... 235
เคร ื่องพิมพ ์อยู่ในโหมดพร้อม แต่ ไม่มีงานพิมพ ์ออกมา .............................................................................. 235

แก้ปัญหาซอฟต ์แวร ์เคร ื่องพิมพ ์กับ Mac OS X ........................................................................................................... 237

ไดรเวอร ์การพิมพ ์ไม่ ได้อยู่ในรายการ Print & Fax (พิมพ ์และโทรสาร) หร ือ Print & Scan (พิมพ ์และสแกน) ... 237
ชื่อเคร ื่องพิมพ ์ไม่ปรากฏในรายการเคร ื่องพิมพ ์ในรายการ Print & Fax (พิมพ ์และโทรสาร) หร ือ Print &

Scan (

พิมพ ์และสแกน) ........................................................................................................................ 237

ไดรเวอร ์การพิมพ ์ไม่ ได้ตั้งค่าเคร ื่องพิมพ ์ที่คุณเลือกไว้ในรายการ Print & Fax (พิมพ ์และโทรสาร) หร ือ Print

& Scan (

พิมพ ์และสแกน) โดยอัตโนมัติ .................................................................................................. 237

งานพิมพ ์ไม่ ได้ถูกส่งไปยังเคร ื่องพิมพ ์ที่ต้องการ ....................................................................................... 238
เมื่อเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล USB เคร ื่องพิมพ ์จะไม่ปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพ ์และโทรสาร) หร ือ

Print & Scan (

พิมพ ์และสแกน) หลังจากเลือกไดรเวอร ์ ............................................................................ 238

คุณใช้ ไดรเวอร ์การพิมพ ์ทั่วไปเมื่อใช้การเชื่อมต่อ USB ............................................................................... 238

ลบซอฟต ์แวร ์ (Windows) ...................................................................................................................................... 239
ลบซอฟต ์แวร ์ (Mac OS X) ...................................................................................................................................... 240
การแก้ปัญหาการสแกนไปยังอีเมล์ ............................................................................................................................ 241

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร ์ฟเวอร ์อีเมล ์ ..................................................................................................... 241
อีเมล ์ล้มเหลว ...................................................................................................................................... 241
ไม่สามารถสแกนได้ .............................................................................................................................. 241

การแก้ปัญหาการสแกนไปยังโฟลเดอร ์เคร ือข่าย .......................................................................................................... 242

การสแกนล้มเหลว ................................................................................................................................ 242

ดัชนี ............................................................................................................................................................. 243

xii

THWW

background image

1