Pomocník služby HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Používateľská príručka

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

Farebná multifunkčná tlačiareň série

HP LaserJet Pro 500 M570

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad bez

predchádzajúceho písomného súhlasu sú

zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi

a službami sú uvedené výlučne záruky týkajúce

sa produktov a služieb spoločnosti HP. Žiadne

informácie v tomto dokumente by sa nemali

chápať ako dodatočná záruka. Spoločnosť HP

nebude zodpovedná za technické ani textové

chyby, ani vynechané časti v tomto

dokumente.

Edition 1, 11/2014

Číslo publikácie: CZ271-91140

Obchodné známky príslušných spoločností

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

sú obchodné

známky spoločnosti Adobe Systems

Incorporated.

Apple a logo Apple sú ochranné známky

spoločnosti Apple Computer, Inc., registrované

v USA a ďalších krajinách. iPod je ochranná

známka spoločnosti Apple Computer, Inc.

Známka iPod je určená na kopírovanie len

s príslušným zákonným oprávnením alebo

oprávnením vlastníka práv. Nekradnite hudbu.

Bluetooth je obchodná známka, ktorú vlastní

jej majiteľ a spoločnosť Hewlett-Packard ju

používa na základe licencie.

Microsoft®, Windows®, Windows XP®

a Windows Vista® sú registrované ochranné

známky spoločnosti Microsoft Corporation

v USA.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

background image

Obsah

1 Predstavenie produktu .................................................................................................................................. 1

Porovnanie produktov ........................................................................................................................................... 2
Zobrazenia produktu ............................................................................................................................................. 4

Pohľad na produkt spredu ................................................................................................................... 4
Pohľad na produkt zozadu .................................................................................................................. 5
Porty rozhraní ...................................................................................................................................... 6
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu ....................................................................................... 7

Ovládací panel ........................................................................................................................................................ 8

Rozvrhnutie ovládacieho panela ........................................................................................................ 8
Domovská obrazovka ovládacieho panela ......................................................................................... 9
Systém Pomocníka na ovládacom paneli ......................................................................................... 10

Správy tlačových produktov ............................................................................................................................... 11

2 Zásobníky papiera ....................................................................................................................................... 13

Podporované veľkosti papiera ............................................................................................................................ 14
Podporované typy papiera .................................................................................................................................. 16
Zásobník č. 1 ........................................................................................................................................................ 18

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .......................................................................................... 18
Napĺňanie zásobníka 1 ...................................................................................................................... 20

Tlač obálok ...................................................................................................................... 23

Zásobník č. 2 ........................................................................................................................................................ 24

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .......................................................................................... 24
Napĺňanie zásobníka 2 ...................................................................................................................... 25

Voliteľný zásobník 3 ............................................................................................................................................ 27

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .......................................................................................... 27
Napĺňanie zásobníka 3 ...................................................................................................................... 28

3 Súčasti, spotrebný materiál a príslušenstvo .................................................................................................. 31

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu ...................................................... 32
Politika spoločnosti HP ohľadom spotrebného materiálu od iných výrobcov ................................................... 33
Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom .................................................................................... 34

SKWW

iii

background image

Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tonerovej kazety ............................................................. 35
Zapnutie alebo vypnutie nastavení At Very Low (Pri dosiahnutí veľmi nízkej úrovne) ...................................... 36
Diely vymeniteľné zákazníkom ........................................................................................................................... 37
Príslušenstvo ....................................................................................................................................................... 38
Kazety s tonerom ................................................................................................................................................ 39

Pohľad na tonerovú kazetu ............................................................................................................... 39
Informácie o tonerovej kazete .......................................................................................................... 40

Vyberte kazetu s tonerom. ............................................................................................. 40
Skladovanie kaziet s tonerom ........................................................................................ 40
Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu ku kazetám s tonerom od iných výrobcov ........... 40

Výmena kaziet s tonerom ................................................................................................................. 41

Zberná jednotka tonera ....................................................................................................................................... 44

Výmena zbernej jednotky tonera ...................................................................................................... 44

4 Tlač ............................................................................................................................................................ 47

Podporované ovládače tlače (Windows) ............................................................................................................. 48

Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP ........................................................................................... 48

Režimy inštalácie UPD .................................................................................................... 49

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Windows) ....................................................................................................... 50

Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy ..................................................................................... 50
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru .................................. 50
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................................... 50
Zmena nastavení konfigurácie produktu ......................................................................................... 51

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Mac OS X) ....................................................................................................... 52

Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy ..................................................................................... 52
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru .................................. 52
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................................... 52
Zmena nastavení konfigurácie produktu ......................................................................................... 53

Tlačové úlohy (Windows) .................................................................................................................................... 54

Používanie klávesovej skratky pre tlač (Windows) .......................................................................... 54
Vytvorenie odkazov na tlač (Windows) ............................................................................................ 55
Automatická tlač na obidve strany (Windows) ................................................................................. 57
Manuálna tlač na obidve strany (Windows) ...................................................................................... 59
Tlač viacerých strán na jeden hárok (Windows) ............................................................................... 61
Výber orientácie stránky (Windows) ................................................................................................. 62
Výber typu papiera (Windows) .......................................................................................................... 63
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier (Windows) ...................................................... 66
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Windows) .............................................................. 69
Vytvorenie brožúry (Windows) ......................................................................................................... 70

Tlačové úlohy (Mac OS X) .................................................................................................................................... 73

Použitie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ............................................................................................. 73

iv

SKWW

background image

Vytvorenie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ........................................................................................ 73
Automatická tlač na obidve strany (Mac OS X) ................................................................................. 73
Manuálna tlač na obidve strany (Mac OS X) ...................................................................................... 74
Tlač viacerých strán na jeden hárok (Mac OS X) ............................................................................... 74
Výber orientácie stránky (Mac OS X) ................................................................................................. 74
Výber typu papiera (Mac OS X) .......................................................................................................... 74
Tlač titulnej strany (Mac OS X) .......................................................................................................... 75
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Max OS X) .............................................................. 75
Vytvorenie brožúry (Mac OS X) ......................................................................................................... 75

Ďalšie tlačové úlohy (Windows) .......................................................................................................................... 76

Zrušenie tlačovej úlohy (Windows) ................................................................................................... 76
Výber veľkosti papiera (Windows) .................................................................................................... 76
Výber vlastnej veľkosti papiera (Windows) ...................................................................................... 77
Tlač vodotlače (Windows) ................................................................................................................. 77

Ďalšie tlačové úlohy (Mac OS X) .......................................................................................................................... 78

Zrušenie tlačovej úlohy (Mac OS X) ................................................................................................... 78
Výber veľkosti papiera (Mac OS X) .................................................................................................... 78
Výber vlastnej veľkosti papiera (Mac OS X) ...................................................................................... 78
Tlač vodotlače (Mac OS X) ................................................................................................................. 79

Vytvorenie kvalitných archívnych výtlačkov ...................................................................................................... 80
Farebná tlač ......................................................................................................................................................... 81

Používanie možnosti HP EasyColor .................................................................................................. 81
Zmena možností farieb (Windows) ................................................................................................... 81
Zmena farebnej témy pre tlačovú úlohu (Windows) ........................................................................ 82
Zmena nastavení farieb (Mac OS X) .................................................................................................. 83
Možnosti manuálnej farby ................................................................................................................ 83
Zodpovedajúce farby ........................................................................................................................ 83

Používanie funkcie HP ePrint .............................................................................................................................. 85
Použitie súčasti AirPrint ...................................................................................................................................... 86
Použitie prístupovej tlače cez USB ...................................................................................................................... 87

5 Kopírovanie ................................................................................................................................................ 89

Nastavenie nových predvolených nastavení tlače ............................................................................................. 90
Obnovenie predvolených nastavení kopírovania ............................................................................................... 91
Vytvorenie jednej kópie ....................................................................................................................................... 92
Vytváranie viacerých kópií .................................................................................................................................. 93
Kopírovanie viacstranového originálu ................................................................................................................ 94
Kopírovanie identifikačných kariet ..................................................................................................................... 95
Skladanie kopírovacej úlohy ............................................................................................................................... 96
Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranná tlač) ....................................................................................... 97

Automatické kopírovanie na obidve strany ...................................................................................... 97

SKWW

v

background image

Manuálne kopírovanie na obidve strany ........................................................................................... 98

Zmenšenie alebo zväčšenie kópie ....................................................................................................................... 99
Tvorba farebných alebo čiernobielych kópií ..................................................................................................... 100
Optimalizácia kvality kopírovania ..................................................................................................................... 101
Upravte svetlosť alebo tmavosť kópií ............................................................................................................... 102
Nastavenie kopírovaného obrázka ................................................................................................................... 103
Kopírovanie v režime Koncept .......................................................................................................................... 104
Nastavenie veľkosti a typu papiera na kopírovanie na špeciálny papier ......................................................... 105

6 Skenovanie ............................................................................................................................................... 107

Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (Windows) ......................................................................................... 108
Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (MAC OS X) ........................................................................................ 109
Skenovanie na pamäťovú jednotku USB ........................................................................................................... 110
Nastavenie funkcií skenovania do sieťového priečinka a skenovania na e-mail ............................................. 111
Skenovanie do sieťového priečinka .................................................................................................................. 112
Skenovanie do e-mailu ...................................................................................................................................... 113
Skenovanie s použitím iného softvéru ............................................................................................................. 114

Skenovanie z programu kompatibilného s TWAIN (Windows) ....................................................... 114
Skenovanie z programu kompatibilného s WIA (Windows) ........................................................... 114

7 Fax ........................................................................................................................................................... 115

Pripojte fax k telefónnej linke ........................................................................................................................... 116
Nastavenie faxu s telefónnym odkazovačom .................................................................................................. 116
Nastavenie faxu s telefónom vnútornej telefónnej linky ................................................................................. 116
Nastavenie pre samostatný fax ........................................................................................................................ 117
Konfigurácia času, dátumu a hlavičky faxu ...................................................................................................... 118

Použitie ovládacieho panela ........................................................................................................... 118
Použitie sprievodcu nastavením faxu HP ...................................................................................... 118

Použitie špeciálnych znakov v hlavičkách faxu ................................................................................................ 118
Používanie telefónneho zoznamu .................................................................................................................... 119

Vytvorenie a úprava telefónneho zoznamu faxu pomocou ovládacieho panela. ......................... 119
Vymazanie položiek telefónneho zoznamu ................................................................................... 119

Vytvorenie a úprava záznamov rýchlej voľby ................................................................................................... 120
Odstránenie záznamov rýchlych volieb ............................................................................................................ 121
Vytvorenie a úprava záznamov skupinovej voľby ............................................................................................ 122
Odstránenie záznamov skupinovej voľby ......................................................................................................... 123
Konfigurácia nastavení odoslania faxu ............................................................................................................ 124

Nastavenie špeciálnych symbolov a možností .............................................................................. 124

Nastavenie predvoľby vytáčaného čísla ...................................................................... 124

Nastavenie zisťovania oznamovacieho tónu ................................................................................. 124

Tónová voľba alebo pulzná voľba ................................................................................ 125

vi

SKWW

background image

Nastavte automatickú opakovanú voľbu a čas medzi opakovanými voľbami .............................. 125
Nastavenie svetlosti/tmavosti a rozlíšenia .................................................................................... 126

Úprava svetlého/tmavého (kontrastu) nastavenia ..................................................... 126
Úprava nastavení rozlíšenia ......................................................................................... 126

Nastavenie fakturačných kódov ..................................................................................................... 127

Konfigurácia nastavení prijímania faxu ............................................................................................................ 128

Nastavenie preposielania faxov ..................................................................................................... 128
Nastavenie režimu odpovedania .................................................................................................... 128
Zablokovanie alebo odblokovanie faxových čísel ......................................................................... 129
Nastavenie počtu zazvonení do odpovedania ................................................................................ 129
Nastavenie osobitého zvonenia ..................................................................................................... 130
Používanie automatického zmenšovania pre prichádzajúce faxy ................................................. 131
Úprava nastavení opakovanej tlače faxov ..................................................................................... 131
Nastavenie hlasitosti zvukov faxu ................................................................................................. 131

Nastavenie hlasitosti upozornenia, hlasitosti telefónnej linky a hlasitosti
zvonenia ........................................................................................................................ 132

Nastavenie označovania prijatých faxov ........................................................................................ 132
Nastavenie funkcie súkromného prijatia ....................................................................................... 132

Nastavenie vyvolania faxu ................................................................................................................................ 132
Používanie faxu ................................................................................................................................................. 134

Podporované faxové programy ...................................................................................................... 134
Zrušenie faxu .................................................................................................................................. 134

Zrušenie aktuálneho faxu ............................................................................................ 135
Zrušenie čakajúcej faxovej úlohy ................................................................................. 135

Odstránenie faxov z pamäte ........................................................................................................... 135
Používanie faxu v systéme DSL, PBX alebo ISDN ........................................................................... 135

DSL ................................................................................................................................ 136
PBX ................................................................................................................................ 136
ISDN ............................................................................................................................... 136

Používanie faxu na službe VoIP ...................................................................................................... 136
Uchovanie obsahu pamäte faxu v prípade výpadku napájania ..................................................... 136
Bezpečnostné otázky pri pripájaní interných sietí k verejným telefónnym linkám ...................... 137
Fax z plochého skenera .................................................................................................................. 137
Faxovanie pomocou podávača dokumentov ................................................................................. 138
Používanie záznamov rýchlych volieb a skupinových volieb ......................................................... 138
Odoslanie faxu zo softvéru (Windows) ........................................................................................... 139
Odoslanie faxu vytáčaním z telefónu pripojeného k faxovej linke ................................................ 140
Odoslanie faxu s potvrdením .......................................................................................................... 140
Naplánovanie oneskoreného odoslania faxu ................................................................................. 140
Odosielanie faxu, ktorý je kombináciou elektronického a papierového dokumentu .................... 141
Používanie prístupových kódov, kreditných kariet alebo volacích kariet ..................................... 141

SKWW

vii

background image

Medzinárodné odosielanie faxov ................................................................................. 141

Tlačiť fax .......................................................................................................................................... 142
Opätovné vytlačenie faxu ............................................................................................................... 143
Automatická tlač prijatých faxov na obidve strany papiera .......................................................... 144
Prijímanie faxov, keď je počuť faxové tóny na telefónnej linke .................................................... 144
Vytlačenie uloženého faxu, keď je zapnutá funkcia súkromného prijatia .................................... 144

8 Správa a údržba ......................................................................................................................................... 145

Zmena pripojenia zariadenia (Windows) pomocou programu HP Reconfiguration Utility .............................. 146
Nastavenie priamej bezdrôtovej tlače HP ......................................................................................................... 147
Použitie aplikácií webových služieb HP ............................................................................................................ 148
Konfigurácia nastavení siete IP ......................................................................................................................... 149

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní ...................................................................................................... 149
Zobrazenie alebo zmena nastavení siete ....................................................................................... 149
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela .................. 149
Premenovanie produktu v sieti ....................................................................................................... 149
Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky ................................................................ 151

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 152
Aplikácia HP Utility pre systém Mac OS X ......................................................................................................... 154

Otvorenie aplikácie HP Utility ......................................................................................................... 154
Funkcie aplikácie HP Utility ............................................................................................................. 154

Používanie softvéru HP Web Jetadmin ............................................................................................................. 155
Úsporné nastavenia ........................................................................................................................................... 156

Tlač v režime EconoMode ............................................................................................................... 156
Nastavenie oneskorenia režimu spánku ........................................................................................ 156
Nastavenie oneskorenia automatického vypnutia ........................................................................ 156

Funkcie zabezpečenia produktu ....................................................................................................................... 158

Uzamknutie produktu ..................................................................................................................... 158
Nastavenie alebo zmena hesla produktu ....................................................................................... 158

Aktualizácia firmvéru ........................................................................................................................................ 159

Manuálna aktualizácia firmvéru ..................................................................................................... 159
Nastavenie zariadenia na automatickú aktualizáciu firmvéru ...................................................... 159

9 Riešenie problémov ................................................................................................................................... 161

Kontrolný zoznam riešenia problémov ............................................................................................................ 162

1. krok: Skontrolujte, či je produkt správne nastavený ................................................................. 162
2. krok: Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové pripojenie .......................................................... 162
3. krok: Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli nezobrazuje chybové hlásenie ......................... 163
4. krok: Skontrolujte papier ............................................................................................................ 163
5. krok: Skontrolujte softvér .......................................................................................................... 163
6. krok: Test funkcie tlače ............................................................................................................... 163

viii

SKWW

background image

7. krok: Test funkcie kopírovania ................................................................................................... 163
8. krok: Test funkcie faxu ............................................................................................................... 164
9. krok: Skontrolujte tonerovú kazetu ........................................................................................... 164
10. krok: Tlačovú úlohu skúste odoslať z počítača ........................................................................ 164
11. krok: Skontrolujte, či je produkt pripojený k sieti. ................................................................... 164

Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia ................................................................................................... 165
Systém pomocníka na ovládacom paneli ......................................................................................................... 166
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva .............................................................................................. 167

Zariadenie nepreberá papier .......................................................................................................... 167
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ................................................................ 167
V podávači dokumentov dochádza k zaseknutiu média, jeho nesprávnemu posunutiu
(zošikmeniu) alebo podávač dokumentov odoberá viacero hárkov papiera ................................ 167
Predchádzanie zaseknutiam papiera pri podávaní zo zásobníkov papiera .................................. 168

Odstránenie zaseknutí ...................................................................................................................................... 169

Miesta zaseknutia média ................................................................................................................ 169
Odstránenie zaseknutých médií z podávača dokumentov ............................................................ 170
Odstránenie zaseknutia v oblasti výstupnej priehradky ............................................................... 172
Odstránenie zaseknutí zo zásobníka 1 ........................................................................................... 173
Odstránenie zaseknutí zo zásobníka 2 ........................................................................................... 175
Odstránenie zaseknutí v pravých dvierkach .................................................................................. 176
Odstránenie zaseknutého papiera z voliteľného zásobníka 3 ....................................................... 180
Odstránenie zaseknutí v spodných pravých dvierkach (zásobník 3) ............................................. 181

Zlepšenie kvality tlače ....................................................................................................................................... 182

Tlač z iného softvérového programu ............................................................................................. 182
Konfigurácia nastavenia typu papiera pre tlačovú úlohu .............................................................. 182

Kontrola nastavenia typu papiera (Windows) .............................................................. 182
Kontrola nastavenia typu papiera (Mac OS X) .............................................................. 183

Kontrola stavu tonerovej kazety .................................................................................................... 183
Kalibrácia zariadenia na zosúladenie farieb ................................................................................... 183
Tlač čistiacej strany ......................................................................................................................... 183
Riešenie ďalších problémov s kvalitou tlače .................................................................................. 184

Tlač stránky kvality tlače .............................................................................................. 184
Interpretácia stránky kvality tlače ............................................................................... 184

Kontrola poškodenia tonerovej kazety .......................................................................................... 184
Kontrola papiera a prostredia tlače ................................................................................................ 185

Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP .......... 185
Kontrola prostredia produktu ...................................................................................... 186

Kontrola nastavení režimu EconoMode .......................................................................................... 186
Úprava nastavenia farieb (Windows) .............................................................................................. 186
Vyskúšanie iného ovládača tlače .................................................................................................... 188

Zlepšenie kvality kopírovania ........................................................................................................................... 189

SKWW

ix

background image

Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy ............................................................ 189
Kontrola nastavení papiera ............................................................................................................ 190
Kontrola nastavení úpravy obrázka ............................................................................................... 190
Optimalizácia pre text alebo obrázky ............................................................................................. 191
Kopírovanie od okraja po okraj ....................................................................................................... 191
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................................ 192

Zlepšenie kvality skenovania ............................................................................................................................ 193

Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy ............................................................ 193
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................................ 194

Zlepšenie kvality faxovania .............................................................................................................................. 196

Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy ............................................................ 196
Kontrola nastavenia rozlíšenia pri odosielaní faxov ...................................................................... 197
Kontrola nastavenia opravy chýb ................................................................................................... 197
Odoslanie faxu na iný fax ................................................................................................................ 197
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................................ 198
Kontrola nastavenia prispôsobenia média veľkosti stránky ......................................................... 198
Kontrola faxu odosielateľa ............................................................................................................. 199

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ............................................................................................................... 200

Zariadenie netlačí ............................................................................................................................ 200
Zariadenie tlačí pomaly .................................................................................................................. 200

Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB .......................................................... 201

Ponuka jednotky USB typu flash sa po vložení jednotky USB typu flash neotvorí ....................... 201
Súbor sa nevytlačí z jednotky USB typu flash ................................................................................ 201
Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke jednotky USB flash ....................................... 201

Riešenie problémov s faxom ............................................................................................................................. 202

Zoznam na riešenie problémov s faxom ........................................................................................ 202
Diagnostický test faxu .................................................................................................................... 203
Správa sledovania faxu ................................................................................................................... 204
Tlač správy s chybami faxu ............................................................................................................. 204

Tlač všetkých faxových správ ...................................................................................... 204
Tlač jednotlivých faxových správ ................................................................................. 204
Nastavenie správy o chybe faxu .................................................................................. 205

Nastavenie režimu korekcie chyby faxu ......................................................................................... 205
Zmena rýchlosti faxu ...................................................................................................................... 205
Riešenie problémov s odosielaním faxov ....................................................................................... 206

Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie ..................................................... 206

Zobrazí sa správa Communication Error (Chyba komunikácie). ............... 206
No dial tone (Žiaden tón zvonenia) ............................................................ 207
Zobrazí sa správa Fax is busy (Fax je zaneprázdnený). ............................ 207
Zobrazí sa správa No fax answer (Fax neodpovedá). ................................ 208
Zaseknutie papiera v podávači dokumentov ............................................. 208

x

SKWW

background image

Zobrazí sa správa Fax storage is full (Pamäť faxu je plná). ...................... 208
Chyba skenera ............................................................................................ 209

Ovládací panel zobrazuje správu Pripravené bez pokusu o odoslanie faxu. .............. 209
Ovládací panel zobrazuje správu „Storing page 1“ (Ukladá sa strana 1)
a nedostane sa za túto správu ..................................................................................... 209
Faxy je možné prijať, ale nie odoslať ............................................................................ 209
Produkt je chránený heslom ........................................................................................ 210
Z ovládacieho panelu nie je možné používať funkcie faxu .......................................... 210
Aktivácia používania rýchlych volieb ........................................................................... 210
Nie je možné používať skupinové voľby ....................................................................... 210
Prijatie zaznamenaného chybového hlásenia od telefonickej spoločnosti pri
pokuse o odoslanie faxu ............................................................................................... 211
Nie je možné odoslať fax, keď je telefón pripojený k zariadeniu ................................ 211

Riešenie problémov s prijímaním faxov ......................................................................................... 211

Fax nereaguje ............................................................................................................... 212

Fax má vyhradenú telefonickú linku .......................................................... 212
K zariadeniu je pripojený odkazovač ......................................................... 212
Nastavenie je Answer Mode (Režim odpovede) nakonfigurované na
nastavenie Manual (Manuálne) .................................................................. 213
Na faxovej linke je dostupná hlasová pošta .............................................. 213
Zariadenie je pripojené k telefónnej službe DSL ....................................... 213
Zariadenie využíva telefonickú službu fax cez IP alebo VoIP ................... 213

Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie ..................................................... 214

Zobrazí sa hlásenie No fax detected. (Nebol rozpoznaný fax.) ................ 214
Zobrazí sa správa Communication Error (Chyba komunikácie). ............... 214
Zobrazí sa správa Fax storage is full (Pamäť faxu je plná). ...................... 215
Zobrazí sa správa Fax is busy (Fax je zaneprázdnený). ............................ 216

Fax sa prijme, ale nevytlačí sa ...................................................................................... 216

Funkcia Private Receive (Súkromné prijatie) je zapnutá ........................... 216

Odosielateľ prijme signál obsadenej linky ................................................................... 216

Slúchadlo telefónu je pripojené k zariadeniu ............................................ 216
Používa sa rozdeľovač telefónnej linky ..................................................... 216

Žiaden tón zvonenia ..................................................................................................... 216
Nie je možné odosielať ani prijímať faxy na linke PBX ................................................. 217

Riešenie všeobecných problémov s faxovaním ............................................................................. 217

Faxy sa odosielajú pomaly ........................................................................................... 217
Kvalita faxu je nízka ...................................................................................................... 218
Fax je odrezaný alebo sa vytlačí na dve stránky .......................................................... 218

Riešenie problémov s pripojením USB .............................................................................................................. 220
Riešenie problémov s káblovou sieťou ............................................................................................................. 221

Nekvalitné fyzické pripojenie ......................................................................................................... 221

SKWW

xi

background image

Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia ........................................................................... 221
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením ....................................................................... 221
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci siete ......... 222
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou .................................... 222
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne ........................................... 222
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne ............................................... 222

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou ....................................................................................................... 223

Kontrolný zoznam bezdrôtového pripojenia .................................................................................. 223
Zariadenie netlačí po dokončení konfigurácie bezdrôtového pripojenia ...................................... 224
Zariadenie netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od externej spoločnosti ........................ 224
Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača alebo samotného
zariadenia nefunguje ...................................................................................................................... 224
K bezdrôtovému zariadeniu nie je možné pripojiť ďalšie počítače ................................................ 224
Zariadenie s bezdrôtovým pripojením stráca spojenie pri pripojení k VPN ................................... 224
Sieť sa nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí ....................................................................... 225
Bezdrôtová sieť nefunguje .............................................................................................................. 225
Diagnostický test bezdrôtovej siete ............................................................................................... 225
Zníženie rušenia v rámci bezdrôtovej siete .................................................................................... 225

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Windows ................................................................... 227

Ovládač tlačiarne pre produkt sa v priečinku Tlačiareň nenachádza ............................................ 227
Počas inštalácie softvéru sa zobrazilo chybové hlásenie .............................................................. 227
Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí ............................................................................. 227

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Mac OS X ................................................................... 229

Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan
(Tlač a skenovanie). ........................................................................................................................ 229
Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie)
alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie) .......................................................................................... 229
Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax (Tlač
a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie). .................................................................... 229
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia .......................................................... 230
Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname Print &
Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie). ..................................................... 230
Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania USB .......... 230

Odstránenie softvéru (Windows) ...................................................................................................................... 231
Odstránenie softvéru (Mac OS X) ...................................................................................................................... 232
Riešenie problémov so skenovaním na e-mail ................................................................................................. 233

Nemožno sa pripojiť na e-mailový server. ..................................................................................... 233
Neúspešné odoslanie e-mailu ........................................................................................................ 233
Nedá sa skenovať ............................................................................................................................ 233

Riešenie problémov so skenovaním do sieťového priečinka ........................................................................... 234

Skenovanie bolo neúspešné ........................................................................................................... 234

xii

SKWW

background image

Register ....................................................................................................................................................... 235

SKWW

xiii

background image

xiv

SKWW

background image

1