עזרה HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

דמ

רי

ך

שמתשמל

background image

וכז

יו

ת

י

ו

רצ

י

ם

ו

ר

י

ש

יו

ן

©

2014

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

ש

כ

לופ

,

תה

המא

וא

רת

וג

ם

לל

א

האשרה

רמ

א

ש

ו

ב

בתכ

א

וס

רי

ם

,

אלא

כ

יפ

יתמש

ר

ז

תא

קוחה

נעל

יי

ן

ז

וכ

יו

ת

יו

רצ

י

ם

.

מה

י

עד

לולכה

מב

ךמס

ז

ה

כ

ופ

ף

של

י

ונ

יי

ם

לל

א

וה

העד

רמ

א

ש

.

בתכ

י

רחאה

יו

ת

יה

יח

ד

י

ם

ע

וב

ר

ומה

רצ

י

ם

ו

שה

יר

ו

ית

ם

לש

HP

וצמ

ינ

י

ם

רהצהב

ו

ת

רחאה

יו

ת

מה

ופ

ושר

ת

נה

ול

ו

ת

לכל

ומ

רצ

שו

יר

ו

ת

.

א

ין

ל

שרפ

ד

רב

מב

ךמס

ז

ה

כ

רחא

יו

ת

ונ

תפס

.

HP

ל

א

אשית

רחאב

יו

ת

של

גי

וא

ת

נכט

יו

ת

וא

ועט

יו

ת

רע

י

הכ

וא

וטמשה

ת

מב

ךמס

ז

ה

.

Edition 1, 11/2014

קמ

"

ט

:

CZ271-91124

וכז

יו

ת

ס

י

נמ

י

מ

רחס

Adobe

®

,

Acrobat

®

ו

-

PostScript

®

םה

יס

נמ

י

ם

מ

רחס

יי

ם

לש

Adobe Systems Incorporated

.

Apple

ו

ולה

וג

לש

Apple

םה

יס

נמ

י

ם

מ

רחס

יי

ם

לש

Apple Computer, Inc.

,

ושרה

מ

י

ם

ראב

ה

"

ב

ו

דמב

י

ונ

ת

/

זא

ור

י

ם

רחא

י

ם

.

iPod

וה

א

יס

ןמ

מ

רחס

י

לש

Apple

Computer, Inc.

.

iPod

ומ

רת

הקתעהל

קר

האשרהב

שמ

טפ

י

ת

וא

לש

לעב

זה

וכ

יו

ת

.

א

ל

ונגת

ב

ומ

יס

הק

.

Bluetooth

וה

א

יס

ןמ

מ

רחס

שה

יי

ך

לעבל

יו

ו

צמנה

א

שב

י

שומ

רבח

ת

Hewlett-Packard

ב

כ

ופ

ף

רל

שי

יו

ן.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows XP®

םה

יס

נמ

י

ם

מ

רחס

יי

ם

ושר

מ

י

ם

לש

Microsoft

Corporation

ראב

ה

"

ב

.

UNIX

®

וה

א

יס

ןמ

מ

רחס

י

ושר

ם

לש

The Open Group

.

background image

ות

ןכ

נעה

יי

נ

י

ם

1

יה

רכ

ו

ת

םע

ומה

רצ

.............................................................................................................................................

1

ושה

ו

תא

ומ

רצ

י

ם

........................................................................................................................................................

2

במ

ט

י

ומה

רצ

..............................................................................................................................................................

4

במ

ט

למ

נפ

י

ם

לע

ומה

רצ

............................................................................................................................

4

במ

ט

מ

וחא

ר

לע

ומה

רצ

.............................................................................................................................

5

י

צ

י

וא

ת

קשממ

.........................................................................................................................................

6

מ

י

וק

ם

לש

מה

רפס

יסה

ד

ור

י

ו

מ

רפס

דה

םג

....................................................................................................

7

ול

ח

רקבה

ה

...............................................................................................................................................................

8

רפ

י

תס

ול

ח

רקבה

ה

...................................................................................................................................

8

מ

ךס

יתפה

הח

לש

ול

ח

רקבה

ה

...................................................................................................................

9

רעמ

תכ

זעה

ר

ה

לש

ול

ח

רקבה

ה

................................................................................................................

10

דה

תספ

ד

ו

וח

ת

ומ

רצ

י

ם

..............................................................................................................................................

11

2

גמ

ש

י

נ

יי

ר

.....................................................................................................................................................

13

וג

לד

י

ני

יר

מתנ

כ

י

ם

...................................................................................................................................................

14

וס

גי

נ

יי

ר

מתנ

כ

י

ם

....................................................................................................................................................

16

שגמ

1

....................................................................................................................................................................

18

יק

לוב

ת

שגמה

ו

כ

יו

ון

נה

יי

ר

......................................................................................................................

18

ןעט

תא

שגמ

1

......................................................................................................................................

20

דה

הספ

טעמ

ופ

ת

.................................................................................................................

22

שגמ

2

....................................................................................................................................................................

23

יק

לוב

ת

שגמה

ו

כ

יו

ון

נה

יי

ר

......................................................................................................................

23

ןעט

תא

שגמ

2

......................................................................................................................................

24

שגמ

3

וא

צפ

יו

נ

ל

י

.....................................................................................................................................................

26

יק

לוב

ת

שגמה

ו

כ

יו

ון

נה

יי

ר

......................................................................................................................

26

ןעט

תא

שגמ

3

......................................................................................................................................

27

3

יקלח

ם

,

וח

רמ

י

ם

לכתמ

י

ם

ו

בא

י

רז

י

ם

......................................................................................................................

29

זה

תנמ

לח

יפ

ם

,

בא

יז

רי

ם

ו

וח

רמ

י

ם

לכתמ

י

ם

..................................................................................................................

30

דמ

ינ

יו

ת

HP

ל

ג

ב

י

וח

רמ

י

ם

לכתמ

י

ם

אש

י

םנ

ותמ

רצ

ת

HP

................................................................................................

31

רתא

אה

ינ

רט

נ

ט

לש

HP

המחלמל

ב

זי

ו

יפ

ם

...................................................................................................................

32

iii

HEWW

background image

דה

הספ

כ

א

רש

נסחמ

י

ת

וטה

רנ

גה

העי

ל

וס

ף

יח

י

ה

רעושמה

י

ם

.........................................................................................

33

הלעפה

וא

שה

התב

לש

דגה

רו

ת

'

מב

לפ

ס

ומנ

ך

מ

וא

ד'

.....................................................................................................

34

יקלח

ם

נה

י

נת

י

ם

ל

ית

וק

ן

לע

-

ידי

וקלה

ח

.......................................................................................................................

35

בא

יז

רי

ם

..................................................................................................................................................................

36

נסחמ

יו

ת

וט

רנ

.........................................................................................................................................................

37

במ

ט

לע

נסחמ

י

ת

וט

רנ

............................................................................................................................

37

מ

י

עד

לע

נסחמ

י

ת

וטה

רנ

........................................................................................................................

38

מ

י

ח

זו

ר

נסחמ

יו

ת

וט

רנ

.........................................................................................................

38

וסחא

ן

נסחמ

יו

ת

וט

רנ

..........................................................................................................

38

דמ

ינ

יו

ת

HP

ל

ג

ב

י

נסחמ

יו

ת

וט

רנ

אש

י

ןנ

ותמ

רצ

ת

HP

...............................................................

38

לחה

תפ

נסחמ

יו

ת

וטה

רנ

........................................................................................................................

39

י

יח

ד

ה

ל

א

י

וס

ף

וט

רנ

..................................................................................................................................................

42

לחה

תפ

יה

יח

ד

ה

ל

א

י

וס

ף

וט

רנ

..................................................................................................................

42

4

דה

הספ

.........................................................................................................................................................

45

להנמ

י

דה

הספ

מתנ

כ

י

ם

)

Windows

(

..........................................................................................................................

46

להנמ

דה

הספ

וא

ני

רב

ס

ל

י

לש

HP (UPD)

...................................................................................................

46

UPD

-

בצמ

י

הנקתה

............................................................................................................

47

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

)

Windows

(

..................................................................................................................

48

דע

י

ופ

ת

של

י

ונ

י

דגה

רו

ת

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

.....................................................................................................

48

ש

י

ונ

י

דגהה

רו

ת

ל

ג

ב

י

לכ

ע

וב

ד

ו

ת

דהה

הספ

דע

ל

ס

גי

ר

ת

ותה

הנכ

....................................................................

48

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

רב

יר

ת

חמה

לד

ע

וב

ר

לכ

ע

וב

ד

ו

ת

דהה

הספ

..............................................................................

48

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

וצתה

ר

ה

לש

ומה

רצ

............................................................................................................

49

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

)

Mac OS X

(

..................................................................................................................

50

דע

י

ופ

ת

של

י

ונ

י

דגה

רו

ת

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

.....................................................................................................

50

ש

י

ונ

י

דגהה

רו

ת

ל

ג

ב

י

לכ

ע

וב

ד

ו

ת

דהה

הספ

דע

ל

ס

גי

ר

ת

ותה

הנכ

....................................................................

50

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

רב

יר

ת

חמה

לד

ע

וב

ר

לכ

ע

וב

ד

ו

ת

דהה

הספ

..............................................................................

50

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

וצתה

ר

ה

לש

ומה

רצ

............................................................................................................

51

שמ

י

ומ

ת

דה

הספ

)

Windows

(

....................................................................................................................................

52

ש

י

שומ

יקב

וצ

ר

ד

ר

ך

דהל

הספ

)

Windows

(

.................................................................................................

52

י

צ

יר

ת

יק

וצ

רי

ד

ר

ך

דהל

הספ

)

Windows

(

....................................................................................................

53

דה

הספ

וטוא

טמ

י

ת

נשמ

י

צ

ד

י

דה

ף

)

Windows

(

..........................................................................................

56

דה

הספ

י

ד

ני

ת

נשמ

י

צ

ד

י

דה

ף

)

Windows

(

................................................................................................

58

דה

תספ

ומע

ד

י

ם

רמ

ו

ב

י

ם

גב

לי

יו

ן

)

Windows

(

............................................................................................

59

יחב

ר

ת

כ

יו

ון

דהה

הספ

)

Windows

(

..........................................................................................................

61

יחב

ר

ת

וס

ג

נה

יי

ר

)

Windows

(

.................................................................................................................

62

דה

תספ

ומעה

ד

רה

א

וש

ן

וא

רחאה

ון

לע

נ

יי

ר

וש

הנ

)

Windows

(

....................................................................

65

תה

תמא

וג

לד

מ

ךמס

ל

וג

לד

דה

ף

)

Windows

(

.............................................................................................

68

י

צ

יר

ת

וח

רב

ת

)

Windows

(

.......................................................................................................................

69

שמ

י

ומ

ת

דה

הספ

)

Mac OS X

(

....................................................................................................................................

72

ש

י

שומ

רעב

הכ

ומ

דג

ר

ת

רמ

א

ש

דהל

הספ

)

Mac OS X

(

..................................................................................

72

HEWW

iv

background image

י

צ

יר

ת

רע

הכ

ומ

דג

ר

ת

רמ

א

ש

דהל

הספ

)

Mac OS X

(

......................................................................................

72

דה

הספ

וטוא

טמ

י

ת

לע

נש

י

צ

ד

י

דה

ף

)

Mac OS X

(

.......................................................................................

72

דה

הספ

י

ד

ני

ת

נשמ

י

צ

ד

י

דה

ף

)

Mac OS X

(

................................................................................................

73

דה

תספ

ומע

ד

י

ם

רמ

ו

ב

י

ם

גב

לי

יו

ן

)

Mac OS X

(

............................................................................................

73

יחב

ר

ת

כ

יו

ון

דהה

הספ

)

Mac OS X

(

...........................................................................................................

73

יחב

ר

ת

וס

ג

נה

יי

ר

)

Mac OS X

(

.................................................................................................................

73

דה

תספ

ומע

ד

רעש

)

Mac OS X

(

...............................................................................................................

74

ש

י

ונ

י

וג

לד

לש

מ

ךמס

ךכ

ש

י

ת

א

י

ם

ל

וג

לד

דה

ף

)

Mac OS X

(

..........................................................................

74

י

צ

יר

ת

וח

רב

ת

)

Mac OS X

(

.......................................................................................................................

74

שמ

י

ומ

ת

דה

הספ

ונ

ופס

ת

)

Windows

(

........................................................................................................................

75

ב

לוטי

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

)

Windows

(

...........................................................................................................

75

יחב

ר

ת

וג

לד

נה

יי

ר

)

Windows

(

................................................................................................................

75

יחב

ר

ת

וג

לד

נ

יי

ר

ומ

ת

םא

א

שי

י

ת

)

Windows

(

............................................................................................

75

דה

תספ

יס

נמ

י

מ

י

ם

)

Windows

(

..............................................................................................................

76

שמ

י

ומ

ת

דה

הספ

ונ

ופס

ת

)

Mac OS X

(

........................................................................................................................

77

ב

לוטי

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

)

Mac OS X

(

...........................................................................................................

77

יחב

ר

ת

וג

לד

נה

יי

ר

)

Mac OS X

(

................................................................................................................

77

יחב

ר

ת

וג

לד

נ

יי

ר

ומ

ת

םא

א

שי

י

ת

)

Mac OS X

(

............................................................................................

77

דה

תספ

יס

נמ

י

מ

י

ם

)

Mac OS X

(

..............................................................................................................

78

י

צ

יר

ת

דה

וספ

ת

אב

י

וכ

ת

רא

כ

יו

ן

...................................................................................................................................

79

דה

הספ

עבצב

..........................................................................................................................................................

80

ש

י

שומ

אב

רשפ

ו

ת

HP EasyColor

............................................................................................................

80

ש

י

ונ

י

א

רשפ

וי

ו

ת

עבצ

)

Windows

(

...........................................................................................................

80

לחה

תפ

רע

תכ

עבצה

לש

ע

וב

ד

ת

דהה

הספ

)

Windows

(

................................................................................

81

ש

י

ונ

י

א

רשפ

וי

ו

ת

עבצה

)

Mac OS X

(

.........................................................................................................

81

א

רשפ

וי

ו

ת

עבצ

י

ד

ני

ו

ת

............................................................................................................................

82

תה

תמא

עבצ

י

ם

.....................................................................................................................................

82

ש

י

שומ

ב

-

HP ePrint

................................................................................................................................................

84

ש

י

שומ

ב

-

AirPrint

...................................................................................................................................................

85

ש

י

שומ

דהב

תספ

Walk-up USB

................................................................................................................................

86

5

הקתעה

........................................................................................................................................................

87

בק

תעי

דגה

רו

ת

הקתעה

ח

ושד

ת

רבכ

יר

ת

חמ

לד

.............................................................................................................

88

חש

זו

ר

דגה

רו

ת

רב

יר

ת

חמה

לד

לש

הקתעה

...................................................................................................................

89

י

צ

יר

ת

וע

קת

.............................................................................................................................................................

90

דה

תספ

מ

רפס

וע

יקת

ם

..............................................................................................................................................

91

תקתעה

מ

ךמס

וקמ

ר

רמ

ו

הב

ומע

ד

י

ם

...........................................................................................................................

92

תקתעה

טרכ

י

יס

ז

י

וה

י

...............................................................................................................................................

93

א

י

וס

ף

ע

וב

ד

ת

הקתעה

...............................................................................................................................................

94

הקתעה

נשמ

י

צ

ד

י

דה

ף

)

ד

ו-

צ

ד

ד

י(

...............................................................................................................................

95

הקתעה

ד

ו-

צ

ד

ד

י

ת

וטוא

טמ

י

ת

..................................................................................................................

95

v

HEWW

background image

הקתעה

ד

ו-

צ

ד

ד

י

ת

י

ד

ני

ת

.........................................................................................................................

96

הנטקה

וא

הלדגה

לש

וע

קת

......................................................................................................................................

97

י

צ

יר

ת

וע

יקת

ם

עבצב

וא

וחשב

ר

ןבל

............................................................................................................................

98

מ

וטי

ב

א

י

וכ

ת

הקתעהה

.............................................................................................................................................

99

תה

םא

תא

יהבה

רו

ת

וא

והכה

ת

לש

ועה

יקת

ם

............................................................................................................

100

וכ

ו

ונ

ן

ומתה

הנ

הקתעהל

........................................................................................................................................

101

הקתעה

בצמב

ט

י

הטו

..............................................................................................................................................

102

דגה

ר

ת

וג

לד

נה

יי

ר

ו

וסה

ג

ולש

ע

וב

ר

הקתעה

לע

נ

יי

ר

מ

יו

ח

ד

..........................................................................................

103

6

רס

י

הק

........................................................................................................................................................

105

רס

י

הק

ועצמאב

ת

ות

תנכ

HP Scan

)

Windows

(

........................................................................................................

106

רס

י

הק

ועצמאב

ת

ות

תנכ

HP Scan

)

Mac OS X

(

........................................................................................................

107

רס

י

הק

ל

וכ

ןנ

USB Flash

........................................................................................................................................

108

דגה

ר

ת

מה

א

יפ

ינ

י

ם

לש

רס

י

הק

ל

ית

יק

י

ת

תשר

ו

רס

י

הק

ל

ד

ו

רא

א

רטקל

ו

ני

.........................................................................

109

רס

י

הק

ל

ית

יק

י

ת

תשר

.............................................................................................................................................

110

רס

י

הק

ל

ד

ו

רא

א

רטקל

ו

ני

..........................................................................................................................................

111

רס

י

הק

ועצמאב

ת

ות

ונכ

ת

רחא

ו

ת

.............................................................................................................................

112

רס

י

הק

ותמ

נכ

י

ת

ות

תמא

-

TWAIN

)

Windows

(

........................................................................................

112

רס

י

הק

ותמ

נכ

י

ת

ות

תמא

-

WIA

)

Windows

(

............................................................................................

112

7

סקפ

...........................................................................................................................................................

113

יח

וב

ר

סקפה

וקל

לט

ופ

ן

...........................................................................................................................................

114

דגה

ר

ת

סקפ

םע

שמ

י

וב

ן

לש

לט

ופ

ן

............................................................................................................................

114

יח

וב

ר

ו

הנקתה

לש

סקפ

םע

ולש

תח

לט

ופ

ן

................................................................................................................

114

דגה

ר

ת

סקפה

ןקתהכ

מצע

א

י

...................................................................................................................................

114

דגה

ר

ת

העשה

,

תה

רא

יך

ו

וכה

רת

ת

לש

סקפה

..............................................................................................................

116

ש

י

שומ

ולב

ח

רקבה

ה

............................................................................................................................

116

ש

י

שומ

ב

-

HP Fax Setup Wizard

)

א

ףש

דגה

ר

ת

סקפה

לש

HP

(

................................................................

116

ש

י

שומ

ותב

וי

ם

מ

יו

ח

ד

י

ם

ב

וכ

רת

ו

ת

סקפ

....................................................................................................................

116

ש

י

שומ

ב

רפס

לטה

ופ

ני

ם

.........................................................................................................................................

117

ש

י

שומ

ולב

ח

רקבה

ה

ל

י

צ

יר

ה

רעלו

י

הכ

לש

רפס

לטה

ופ

ני

ם

לש

סקפה

..........................................................

117

יחמ

תק

רע

כ

י

ם

ב

נפ

סק

לטה

ופ

ני

ם

...........................................................................................................

117

י

צ

יר

ת

רע

כ

י

יח

וג

יהמ

ר

רעו

י

םתכ

...............................................................................................................................

118

יחמ

תק

רע

כ

י

יח

וג

יהמ

ר

..........................................................................................................................................

119

י

צ

יר

ת

רע

כ

י

יח

וג

ובק

יתצ

רעו

י

םתכ

...........................................................................................................................

120

יחמ

תק

רע

כ

י

יח

וג

ובק

יתצ

.......................................................................................................................................

121

בק

תעי

דגה

רו

ת

לש

י

תח

סקפ

....................................................................................................................................

122

דגה

ר

ת

א

רשפ

וי

ו

ת

ו

למס

י

ם

מ

יו

ח

ד

י

ם

יחל

וג

..............................................................................................

122

דגה

ר

ת

יק

ד

ו

תמ

יח

וג

..........................................................................................................

122

דגה

ר

ת

ז

י

וה

י

לצ

לי

יחה

וג

.......................................................................................................................

122

יח

וג

לצ

לי

י

ם

וא

יח

וג

יפקתמ

ם

.............................................................................................

123

HEWW

vi

background image

דגה

ר

ת

יח

וג

וח

ז

ר

וטוא

טמ

י

וז

ןמ

ב

ין

ולועפ

ת

יח

וג

וח

ז

ר

.............................................................................

123

דגה

ר

ת

יהב

ר

/

ההכ

ו

ר

ז

ולו

צ

י

ה

.................................................................................................................

124

בק

תעי

דגה

רו

ת

רב

יר

ת

חמ

לד

יהבל

ר

/

ההכ

)

ני

וג

ד

יו

ת

(

..............................................................

124

דגה

ר

ת

רה

ז

ולו

צ

י

ה

.............................................................................................................

124

דגה

ר

ת

וק

ד

י

יח

ו

ב

.................................................................................................................................

125

בק

תעי

דגה

רו

ת

לבק

ת

יסקפה

ם

................................................................................................................................

126

דגה

ר

ת

עה

רב

ת

סקפ

ןעמנל

...................................................................................................................

126

דגה

ר

ת

בצמ

הנעמ

...............................................................................................................................

126

יסח

המ

לש

מ

רפס

י

סקפ

ו

רסה

ת

יסחה

המ

................................................................................................

127

דגה

ר

ת

מ

רפס

לוצלצה

י

ם

דע

הנעמל

........................................................................................................

127

דגה

ר

ת

לוצלצ

י

י

וח

ד

י

............................................................................................................................

128

ש

י

שומ

הנטקהב

וטוא

טמ

י

ת

ל

יסקפ

ם

נ

נכ

יס

ם

..........................................................................................

128

בק

תעי

דגה

רו

ת

דהל

הספ

וח

ז

ר

ת

לש

סקפ

.................................................................................................

129

דגה

ר

ת

וע

תמצ

לוקה

לש

סקפה

..............................................................................................................

129

דגה

ר

ת

וע

תמצ

לוקה

לש

וערתה

ת

,

וע

תמצ

וק

לטה

ופ

ן

ועו

תמצ

לוצלצה

.....................................

129

דגה

ר

ת

יסקפ

ם

םע

וח

תמת

'

לבקתה

'

.......................................................................................................

129

דגה

ר

ת

מ

א

יפ

ין

הלבקה

טרפה

י

ת

.............................................................................................................

130

דגה

ר

ת

לואשת

סקפ

................................................................................................................................................

130

ש

י

שומ

ב

סקפ

........................................................................................................................................................

131

ות

נכ

יו

ת

סקפ

מתנ

וכ

ת

.........................................................................................................................

131

ב

לוטי

סקפ

.........................................................................................................................................

131

ב

לוטי

סקפה

ונה

יחכ

.........................................................................................................

131

ב

לוטי

ע

וב

ד

ת

סקפ

הנתמהב

...............................................................................................

132

יחמ

תק

יסקפ

ם

זהמ

י

רכ

ון

......................................................................................................................

132

ש

י

שומ

ב

סקפ

רעמב

וכ

ת

DSL

,

PBX

וא

ISDN

...........................................................................................

132

DSL

................................................................................................................................

132

PBX

................................................................................................................................

133

ISDN

...............................................................................................................................

133

ש

י

שומ

ב

סקפ

שב

יר

ו

ת

VoIP

..................................................................................................................

133

וחה

רמ

ומשה

ר

ב

זי

רכ

ון

סקפה

נ

רמש

םג

רקמב

ה

לש

הקספה

אב

תקפס

חה

למש

ומל

רצ

.

.................................

133

עב

יו

ת

בא

החט

תעב

יח

וב

ר

ותשר

ת

נפ

י

מ

יו

ת

וקל

וי

לט

ופ

ן

צ

י

וב

רי

י

ם

..............................................................

133

לש

י

תח

סקפ

וסהמ

קר

ואה

יקפ

...............................................................................................................

134

לש

י

תח

סקפ

זממ

ין

מה

מס

כ

י

ם

...............................................................................................................

134

ש

י

שומ

יחב

וג

יהמ

ר

ו

יחב

וג

ובקל

הצ

.......................................................................................................

135

לש

י

תח

סקפ

ועצמאב

ת

ותה

הנכ

)

Windows

(

..........................................................................................

135

חלש

סקפ

לע

-

ידי

יח

וג

לטמ

ופ

ן

וחמה

רב

וקל

סקפה

..................................................................................

137

לש

י

תח

סקפ

םע

א

ושי

ר

.........................................................................................................................

137

ת

ז

ומ

ן

סקפ

לשל

י

הח

דעומב

מ

וא

רח

י

ו

רת

................................................................................................

137

לש

י

תח

סקפ

בלשמה

מ

ךמס

א

רטקל

ו

ני

ו

מ

ךמס

נ

יי

ר

...................................................................................

138

ש

י

שומ

וקב

ד

י

ג

השי

,

טרכ

י

יס

א

רש

א

י

וא

טרכ

י

יס

יח

וג

................................................................................

138

לש

י

תח

סקפ

מל

רפס

ב

ינ

ל

וא

מ

י

............................................................................................

138

vii

HEWW

background image

דה

תספ

סקפ

.......................................................................................................................................

139

דה

הספ

וח

ז

ר

ת

לש

סקפ

........................................................................................................................

140

דה

הספ

וטוא

טמ

י

ת

לע

נש

י

צ

ד

י

נה

יי

ר

לש

יסקפ

ם

ולבקתהש

......................................................................

141

לבק

ת

יסקפ

ם

כ

א

רש

לצ

לי

י

סקפ

נ

עמש

י

ם

וקב

לטה

ופ

ן

...............................................................................

141

דה

תספ

סקפ

ומש

ר

כ

א

רש

מ

א

יפ

ין

הלבקה

טרפה

י

ת

ומ

לעפ

........................................................................

141

8

ט

י

לופ

ו

חת

הקוז

............................................................................................................................................

143

ש

י

שומ

ותב

נכ

י

ת

שה

יר

ו

ת

HP Reconfiguration

כ

ד

י

ונשל

ת

תא

יח

וב

ר

ומה

רצ

)

Windows

(

............................................

144

דגה

ר

ת

HP Wireless Direct Printing

)

דה

הספ

שי

יר

ה

א

טוחל

י

ת

לש

HP

(

.....................................................................

145

ש

י

שומ

ב

י

ושי

מ

י

HP Web Services

.........................................................................................................................

146

בק

תעי

דגה

רו

ת

תשר

IP

...........................................................................................................................................

147

בתכ

-

וי

ות

ר

לש

ש

י

ות

ף

דמ

וספ

ת

..............................................................................................................

147

הגצה

וא

ש

י

ונ

י

לש

דגה

רו

ת

תשרה

.........................................................................................................

147

דגה

ר

ה

י

ד

ני

ת

לש

רפ

רטמ

י

TCP/IP IPv4

ולמ

ח

רקבה

ה

..............................................................................

147

ש

י

ונ

י

םש

ומה

רצ

תשרב

.......................................................................................................................

147

יהמ

רו

ת

רשקתהה

ו

ת

ו

דגה

רו

ת

דה

הספ

ד

ו-

צ

ד

ד

י

ת

......................................................................................

149

HP Device Toolbox

)

Windows

(

...........................................................................................................................

150

ות

נכ

י

ת

שה

יר

ו

ת

לש

HP

ל

-

Mac OS X

.......................................................................................................................

152

יתפ

תח

HP Utility

..............................................................................................................................

152

מ

א

יפ

ינ

י

ות

נכ

י

ת

שה

יר

ו

ת

לש

HP

...........................................................................................................

152

ש

י

שומ

ותב

תנכ

HP Web Jetadmin

........................................................................................................................

153

דגה

רו

ת

יח

וכס

ן

......................................................................................................................................................

154

דה

הספ

םע

EconoMode

)

בצמ

יח

וכס

ן(

.................................................................................................

154

דגה

ר

ה

לש

יהשה

י

ת

ש

י

הנ

.....................................................................................................................

154

דגה

ר

ת

יהשהה

ה

ל

כ

י

וב

י

וטוא

טמ

י

...........................................................................................................

154

מ

א

יפ

ינ

י

באה

החט

לש

ומה

רצ

..................................................................................................................................

156

נ

ע

לי

ת

ומה

רצ

......................................................................................................................................

156

דגה

ר

ה

וא

ש

י

ונ

י

לש

יס

תמס

ומה

רצ

........................................................................................................

156

דש

רו

ג

החשוקה

.....................................................................................................................................................

157

דש

רו

ג

י

ד

ני

לש

החשוקה

.......................................................................................................................

157

דגה

ר

ת

ומה

רצ

בל

י

עוצ

דש

רו

ג

וטוא

טמ

י

לש

החשוקה

................................................................................

157

9

רתפ

ון

עב

יו

ת

................................................................................................................................................

159

שר

י

תמ

ולועפ

ת

בל

י

עוצ

וצל

ר

ך

רתפ

ון

עב

יו

ת

...............................................................................................................

160

בלש

1

:

ו

אד

ומהש

רצ

ומ

ןקת

להכ

הכ

.......................................................................................................

160

בלש

2

:

ב

ד

קו

תא

לבכה

י

ם

וא

יחה

וב

ר

אה

טוחל

י

........................................................................................

160

בלש

3

:

ב

ד

י

הק

םא

שי

וה

ועד

ת

ש

גי

הא

ולב

ח

רקבה

ה

.................................................................................

161

בלש

4

:

ב

ד

י

תק

נה

יי

ר

............................................................................................................................

161

בלש

5

:

ב

ד

י

תק

ותה

הנכ

........................................................................................................................

161

בלש

6

:

ב

ד

י

תק

ופ

נ

צק

יו

ת

דהה

הספ

........................................................................................................

161

בלש

7

:

ב

ד

י

תק

ופ

נ

צק

יו

ת

הקתעהה

........................................................................................................

161

HEWW

viii

background image

בלש

8

:

ב

ד

י

תק

ופה

נ

צק

יו

נ

ל

יו

ת

לש

מ

שכ

יר

סקפה

.....................................................................................

161

בלש

9

:

ב

ד

קו

תא

נסחמ

י

ת

וטה

רנ

...........................................................................................................

162

בלש

10

:

נ

הס

ולשל

ח

תא

ע

וב

ד

ת

דהה

הספ

חממ

ש

ב

.................................................................................

162

בלש

11

:

ו

אד

ומהש

רצ

וחמ

רב

תשרל

......................................................................................................

162

חש

זו

ר

רע

כ

י

רב

יר

ת

חמה

לד

לש

יה

רצ

ן

........................................................................................................................

163

רעמ

תכ

זעה

ר

ה

לש

ול

ח

רקבה

ה

.................................................................................................................................

164

נה

יי

ר

ל

א

ומ

זן

להכ

הכ

וא

והש

א

עקתנ

......................................................................................................................

165

ומה

רצ

ל

א

וא

ףס

נ

יי

ר

............................................................................................................................

165

ומה

רצ

וא

ףס

ג

לי

יו

ונ

ת

נ

יי

ר

רמ

ו

ב

י

ם

........................................................................................................

165

זמ

ין

מה

מס

כ

י

ם

םסחנ

,

הטמ

תא

דה

יפ

ם

,

וא

רמ

י

ם

מ

רפס

ג

לי

יו

ונ

ת

נ

יי

ר

וב

-

ז

נמ

י

ת

.........................................

165

נמ

תעי

יסח

ומ

ת

נ

יי

ר

שגמב

י

נה

יי

ר

.........................................................................................................

166

רחש

ור

יסח

ומ

ת

נ

יי

ר

...............................................................................................................................................

167

מ

י

וק

מ

י

ם

לש

יסח

ומ

ת

נ

יי

ר

....................................................................................................................

167

רחש

ור

יסח

ומ

ת

נ

יי

ר

זמב

ין

מה

מס

כ

י

ם

....................................................................................................

168

רחש

ור

יסח

ומ

ת

זאב

ור

ס

ל

לפה

ט

............................................................................................................

170

רחש

ור

יסח

ומ

ת

שגמב

1

.......................................................................................................................

171

רחש

ור

יסח

ומ

ת

שגמב

2

.......................................................................................................................

173

רחש

ור

יסח

ומ

ת

נ

יי

ר

ב

לד

ת

יה

נמ

י

ת

........................................................................................................

174

רחש

ור

יסח

ומ

ת

שגמב

3

ואה

צפ

יו

נ

ל

י

.....................................................................................................

178

רחש

ור

יסח

ומ

ת

נ

יי

ר

ד

ר

ך

לדה

ת

יה

נמ

י

ת

ותחתה

הנ

)

שגמ

3

(

......................................................................

179

ש

י

ופ

ר

א

י

וכ

ת

דהה

הספ

...........................................................................................................................................

180

דה

הספ

ותמ

נכ

י

ת

רחא

ת

.......................................................................................................................

180

דגה

ר

ת

וס

ג

נה

יי

ר

ע

וב

ר

ע

וב

ד

ת

דהה

הספ

.................................................................................................

180

ב

ד

י

תק

דגה

ר

ת

וס

ג

נה

יי

ר

)

Windows

(

..................................................................................

180

יחב

ר

ת

דגה

ר

ת

וס

ג

נה

יי

ר

)

Mac OS X

(

..................................................................................

181

ב

ד

י

תק

בצמ

נסחמ

י

ת

וטה

רנ

..................................................................................................................

181

כ

י

לו

ומה

רצ

וצל

ר

ך

תה

תמא

עבצה

י

ם

.......................................................................................................

181

דה

תספ

ד

ף

ני

וק

י

..................................................................................................................................

181

רתפ

ון

עב

יו

ת

ונ

ופס

ת

אב

י

וכ

ת

דהה

הספ

..................................................................................................

182

דה

ספ

תא

דה

ף

'

א

י

וכ

ת

דה

הספ

'

............................................................................................

182

ונעפ

ח

דה

ף

'

א

י

וכ

ת

דה

הספ

'

................................................................................................

182

ב

ד

י

הק

םא

יק

י

ם

נ

קז

נסחמב

י

ת

וטה

רנ

....................................................................................................

182

ב

ד

י

תק

נה

יי

ר

ו

ס

ב

י

תב

דהה

הספ

..............................................................................................................

183

שמתשה

נב

יי

ר

ועה

דמ

ב

ד

ר

ושי

ת

מה

טרפ

לש

HP

....................................................................

183

ב

ד

י

תק

ס

ב

י

תב

ומה

רצ

........................................................................................................

184

ב

ד

י

תק

דגהה

רו

ת

לש

EconoMode

.........................................................................................................

184

וכ

ו

ונ

ן

דגה

רו

ת

עבצה

)

Windows

(

..........................................................................................................

184

ני

יס

ון

שמתשהל

להנמב

דה

הספ

רחא

....................................................................................................

185

ש

י

ופ

ר

א

י

וכ

ת

הקתעהה

...........................................................................................................................................

187

ב

ד

י

תק

ל

ולכ

ך

ו

מתכ

י

ם

לע

ז

וכ

כ

י

ת

וסה

קר

.................................................................................................

187

ב

ד

י

תק

דגה

רו

ת

נה

יי

ר

...........................................................................................................................

188

ix

HEWW

background image

ב

ד

י

תק

דגה

רו

ת

וכ

ו

ונ

ן

ומתה

הנ

..............................................................................................................

188

מ

וטי

ב

ע

וב

ר

טסקט

וא

ומת

ונ

ת

...............................................................................................................

189

הקתעה

הצקמ

הצקל

............................................................................................................................

189

ני

וק

י

גה

ל

לי

י

ם

ו

ר

יפ

ד

ת

רפהה

ד

ה

זמב

ין

מה

מס

כ

י

ם

....................................................................................

189

ש

י

ופ

ר

א

י

וכ

ת

רסה

י

הק

............................................................................................................................................

191

ב

ד

י

תק

ל

ולכ

ך

ו

מתכ

י

ם

לע

ז

וכ

כ

י

ת

וסה

קר

.................................................................................................

191

ני

וק

י

גה

ל

לי

י

ם

ו

ר

יפ

ד

ת

רפהה

ד

ה

זמב

ין

מה

מס

כ

י

ם

....................................................................................

192

ש

י

ופ

ר

א

י

וכ

ת

סקפה

................................................................................................................................................

194

ב

ד

י

תק

ל

ולכ

ך

ו

מתכ

י

ם

לע

ז

וכ

כ

י

ת

וסה

קר

.................................................................................................

194

ב

ד

י

תק

דגה

ר

ת

רה

ז

ולו

צ

י

ה

לשל

י

תח

סקפ

..................................................................................................

195

ב

ד

י

תק

דגהה

ר

ה

לש

ית

וק

ן

שה

גי

וא

ת

......................................................................................................

195

לש

י

הח

מל

שכ

יר

סקפ

רחא

....................................................................................................................

195

ני

וק

י

גה

ל

לי

י

ם

ו

ר

יפ

ד

ת

רפהה

ד

ה

זמב

ין

מה

מס

כ

י

ם

....................................................................................

196

ב

ד

י

תק

דגהה

ר

ה

'

תה

המא

ומעל

ד'

...........................................................................................................

196

ב

ד

י

תק

מ

שכ

יר

סקפה

לש

חלושה

...........................................................................................................

197

ומה

רצ

ל

א

דמ

יפ

ס

וא

דההש

הספ

א

טי

י

ת

....................................................................................................................

198

ומה

רצ

ל

א

דמ

יפ

ס

................................................................................................................................

198

ומה

רצ

דמ

יפ

ס

ל

א

ט

..............................................................................................................................

198

רתפ

ון

עב

יו

ת

דהב

תספ

USB

שי

יר

ה

...........................................................................................................................

199

רפתה

טי

לש

וכ

ןנ

בה

קז

USB

ל

א

נ

חתפ

תעב

נכה

תס

וכ

ןנ

בה

קז

USB

..........................................................

199

וקה

ץב

ל

א

ומ

ד

ספ

מ

וכ

ןנ

בה

קז

ה

-

USB

...................................................................................................

199

וקה

ץב

ש

וצרב

ךנ

דהל

יפ

ס

ל

א

ומ

עיפ

רפתב

טי

לש

וכ

ןנ

USB Flash

..............................................................

199

רתפ

ון

עב

יו

ת

ב

סקפ

................................................................................................................................................

200

שר

י

תמ

ולועפ

ת

ל

רתפ

ון

עב

יו

ת

סקפ

.......................................................................................................

200

ב

י

עוצ

ב

ד

י

תק

וחבא

ן

ל

סקפ

....................................................................................................................

201

ד

ו

ח

בקעמ

לש

סקפ

..............................................................................................................................

202

דה

תספ

ד

ו

ח

ש

גי

וא

ת

סקפ

.....................................................................................................................

202

דה

תספ

לכ

ד

ו

וח

ת

סקפה

....................................................................................................

202

דה

תספ

ד

ו

וח

ת

סקפ

נ

רפ

ד

י

ם

................................................................................................

202

דגה

ר

ד

ו

ח

ש

גי

וא

ת

סקפ

......................................................................................................

203

דגה

ר

ת

בצמ

'

ית

וק

ן

ש

גי

וא

ת

סקפ

'

...........................................................................................................

203

ש

י

ונ

י

יהמ

רו

ת

סקפה

............................................................................................................................

203

רתפ

ון

עב

יו

ת

ולשמב

ח

יסקפ

ם

...............................................................................................................

204

וה

תעד

ש

גי

הא

ומ

תגצ

ולב

ח

רקבה

ה

.....................................................................................

204

ומ

העיפ

והה

העד

'

ש

גי

תא

ושקת

ר

ת

'

...................................................................

204

א

ין

לצ

לי

יח

וג

.................................................................................................

205

ומ

העיפ

והה

העד

'

Fax is busy

)

סקפה

ופת

ס

('

...................................................

205

ומ

העיפ

והה

העד

'

א

ין

ושת

הב

ב

סקפ

'

.................................................................

205

יסח

תמ

נ

יי

ר

זמב

ין

מה

מס

כ

י

ם

וטואה

טמ

י

...........................................................

206

ומ

העיפ

והה

העד

'

Fax storage is full

)

וסחא

ן

סקפה

למ

א

('

...............................

206

ש

גי

תא

וס

קר

..................................................................................................

206

HEWW

x

background image

ול

ח

רקבה

ה

צמ

יג

וה

תעד

ומ

ןכ

לל

א

נ

י

יס

ון

ולשל

ח

תא

סקפה

...................................................

206

ולב

ח

רקבה

ה

ומ

תגצ

והה

העד

'

מ

ןסחא

ומע

ד

1

'

ו

א

ין

עפ

ולי

ת

עמ

רב

תגצהל

והה

העד

..................

207

ני

ןת

לבקל

יסקפ

ם

ךא

ל

א

ולשל

ח

וא

םת

................................................................................

207

ומה

רצ

ומ

ןג

ועצמאב

ת

יס

המס

............................................................................................

207

א

ין

א

רשפ

ו

ת

שמתשהל

ב

ופ

נ

צק

יו

ת

סקפה

ולמ

ח

רקבה

ה

.........................................................

207

א

ין

א

רשפ

ו

ת

שמתשהל

מב

רפס

י

יח

וג

יהמ

ר

...........................................................................

208

א

ין

א

רשפ

ו

ת

שמתשהל

מב

רפס

י

יח

וג

ובק

יתצ

י

ם

....................................................................

208

תעב

נה

י

יס

ון

ולשל

ח

סקפ

,

לבקתמ

ת

וה

תעד

ש

גי

הא

לקומ

תט

רבחמ

ת

לטה

ופ

ן

...........................

208

א

ין

א

רשפ

ו

ת

ולשל

ח

סקפ

ומלשכ

רצ

וחמ

רב

לט

ופ

ן

..................................................................

209

רתפ

ון

עב

יו

ת

לבקב

ת

יסקפ

ם

.................................................................................................................

209

סקפה

א

י

ונ

גמ

י

ב

...............................................................................................................

209

ל

סקפ

שי

וק

לט

ופ

ן

י

ועי

ד

י

................................................................................

209

מל

שכ

יר

וחמ

רב

שמ

י

וב

ן

...................................................................................

209

דגהה

ר

ה

בצמ

ושת

הב

נ

העבק

דגהכ

ר

ה

י

ד

ני

.........................................................

210

ד

ו

רא

לוק

י

ז

מ

ין

וקב

סקפה

................................................................................

210

ומה

רצ

וחמ

רב

של

יר

ו

ת

לט

ופ

ן

מ

וס

ג

DSL

............................................................

211

ומה

רצ

שמתשמ

שב

יר

ו

ת

לט

ופ

ן

מ

וס

ג

סקפ

ועצמאב

ת

IP

וא

VoIP

..........................

211

וה

תעד

ש

גי

הא

ומ

תגצ

לע

ול

ח

רקבה

ה

..................................................................................

211

והה

העד

'

ל

א

ז

ו

הה

סקפ

. '

ומ

תגצ

.......................................................................

211

ומ

העיפ

והה

העד

'

ש

גי

תא

ושקת

ר

ת

'

...................................................................

211

ומ

העיפ

והה

העד

'

Fax storage is full

)

וסחא

ן

סקפה

למ

א

('

...............................

212

ומ

העיפ

והה

העד

'

Fax is busy

)

סקפה

ופת

ס

('

...................................................

213

סקפ

לבקתמ

ךא

א

י

ונ

ומ

ד

ספ

..............................................................................................

213

מה

א

יפ

ין

'

הלבק

טרפ

י

ת

'

לעופ

...........................................................................

213

חלושה

לבקמ

לצ

לי

ופת

ס

...................................................................................................

213

ומל

רצ

וחמ

רב

ת

ש

ופ

רפ

ת

לט

ופ

ן

.........................................................................

213

נ

השע

ש

י

שומ

מב

לצפ

וק

לט

ופ

ן

........................................................................

213

א

ין

לצ

לי

יח

וג

...................................................................................................................

213

א

ין

א

רשפ

ו

ת

ולשל

ח

וא

לבקל

סקפ

וקב

PBX

.........................................................................

213

רתפ

ון

עב

יו

ת

סקפ

ללכ

יו

ת

.....................................................................................................................

214

יסקפה

ם

נ

יחלש

ם

אב

טי

יו

ת

.................................................................................................

214

א

י

וכ

ת

סקפה

רג

העו

...........................................................................................................

214

סקפה

נ

עטק

וא

והש

א

ומ

ד

ספ

לע

נש

י

ד

יפ

ם

..........................................................................

215

רתפ

ון

עב

יו

ת

יחב

וב

ר

USB

.......................................................................................................................................

216

רתפ

ון

עב

יו

ת

תשרב

וק

וי

ת

.......................................................................................................................................

217

יח

וב

ר

יפ

זי

ל

א

יקת

ן

.............................................................................................................................

217

חמה

ש

ב

שמתשמ

ב

ותכ

תב

IP

ש

וג

י

ה

ע

וב

ר

ומה

רצ

....................................................................................

217

חמה

ש

ב

א

י

ונ

לצמ

י

ח

ל

רשקת

םע

ומה

רצ

.................................................................................................

217

ומה

רצ

שמתשמ

דגהב

רו

ת

ש

וג

יו

ת

ע

וב

ר

ושיקה

ר

ו

ושקתה

ר

ת

דה

ו-

כ

יו

ו

ני

ת

לש

תשרה

....................................

218

יי

ןכת

ותש

ונכ

ת

ח

ושד

ת

וג

ר

ומ

ת

עבל

יו

ת

ת

א

י

ומ

ת

.....................................................................................

218

יי

ןכת

דגהש

ר

ת

חמה

ש

ב

וא

תנחת

עה

וב

ד

ה

ש

וג

י

ה

....................................................................................

218

xi

HEWW

background image

ומה

רצ

שומ

תב

וא

דגהש

רו

ת

תשר

רחא

ו

ת

ש

וג

יו

ת

.....................................................................................

218

רתפ

ון

עב

יו

ת

תשרב

אה

טוחל

י

ת

................................................................................................................................

219

ושיק

רי

ו

ת

א

טוחל

י

ת

-

שר

י

תמ

ולועפ

ת

בל

י

עוצ

..........................................................................................

219

ומה

רצ

ל

א

דמ

יפ

ס

ל

רחא

יס

ו

ם

דגה

ר

ת

וצתה

ר

ה

לש

ושקתה

ר

ת

אה

טוחל

י

ת

....................................................

220

ומה

רצ

ל

א

דמ

יפ

ס

ו

חמב

ש

ב

ומ

תנקת

וח

תמ

א

ש

לש

י

רצ

ן

רחא

.

...................................................................

220

יחה

וב

ר

אה

טוחל

י

ל

א

לעופ

רחא

י

זה

ז

ת

בתנה

אה

טוחל

י

וא

ומה

רצ

..............................................................

220

א

ין

א

רשפ

ו

ת

רבחל

חמ

ש

ב

י

ם

ונ

יפס

ם

ומל

רצ

אה

טוחל

י

..............................................................................

220

ושקתה

ר

ת

לש

ומה

רצ

אה

טוחל

י

תקתנתמ

כ

א

רש

וה

א

וחמ

רב

תשרל

VPN

....................................................

220

תשרה

ל

א

ומ

העיפ

שרב

י

תמ

ותשרה

ת

אה

טוחל

יו

ת

...................................................................................

220

תשרה

אה

טוחל

י

ת

ל

א

לעופ

ת

.................................................................................................................

221

ב

י

עוצ

ב

ד

י

תק

וחבא

ן

תשרל

א

טוחל

י

ת

.....................................................................................................

221

וצמצ

ם

וערפהה

ת

תשרב

א

טוחל

י

ת

.........................................................................................................

221

רתפ

ון

עב

יו

ת

ותב

תנכ

ומה

רצ

ב

-

Windows

................................................................................................................

222

להנמ

דה

הספ

ע

וב

ר

ומה

רצ

ל

א

ומ

עיפ

יתב

יק

י

ה

דמ

וספ

ת

...........................................................................

222

וה

תעד

ש

גי

הא

וה

הגצ

ךלהמב

תנקתה

ותה

הנכ

.......................................................................................

222

ומה

רצ

צמנ

א

בצמב

'

ומ

ןכ

,'

ךא

ל

א

ומ

ד

ספ

ד

רב

.........................................................................................

222

רתפ

ון

עב

יו

ת

ותב

תנכ

ומה

רצ

ב

-

Mac OS X

................................................................................................................

224

להנמ

דהה

הספ

ל

א

ומ

עיפ

שרב

י

המ

'

דה

הספ

ו

סקפ

'

וא

Print & Scan

)

דה

הספ

ו

רס

י

הק

(

................................

224

םש

ומה

רצ

ל

א

ומ

עיפ

שרב

י

תמ

ומה

רצ

י

ם

ש

שרב

י

המ

'

דה

הספ

ו

סקפ

'

וא

Print & Scan

)

דה

הספ

ו

רס

י

הק

(

.........

224

להנמ

דהה

הספ

ל

א

דגמ

יר

ואב

ןפ

וטוא

טמ

י

תא

ומה

רצ

רחבנש

שרהמ

י

המ

'

דה

הספ

ו

סקפ

'

וא

Print & Scan

)

דה

הספ

ו

רס

י

הק

(

................................................................................................................................

224

ל

א

נ

החלש

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

ומל

רצ

וצרה

י

.................................................................................................

225

ומה

רצ

וחמ

רב

ועצמאב

ת

לבכ

USB

,

ךא

וה

א

ל

א

ומ

עיפ

שרב

י

המ

'

דה

הספ

ו

סקפ

'

וא

Print & Scan

)

דה

הספ

ו

רס

י

הק

(

ל

רחא

יחב

ר

ת

להנמ

ןקתהה

.

.....................................................................................................

225

התא

שמתשמ

להנמב

דה

הספ

ללכ

י

תעב

שה

י

שומ

יחב

וב

ר

USB

.................................................................

225

רסה

ת

ותה

הנכ

)

Windows

(

....................................................................................................................................

226

רסה

ת

ותה

הנכ

)

Mac OS X

(

....................................................................................................................................

227

רתפ

ון

עב

יו

ת

ב

רס

י

הק

ל

ד

ו

רא

א

רטקל

ו

ני

.....................................................................................................................

228

ל

א

נ

י

ןת

רבחתהל

רשל

ת

דה

ו

רא

אה

רטקל

ו

ני

.............................................................................................

228

וה

תעד

דה

ו

רא

אה

רטקל

ו

ני

נ

הלשכ

.........................................................................................................

228

ל

א

נ

י

ןת

ל

רס

קו

....................................................................................................................................

228

רתפ

ון

עב

יו

ת

ב

רס

י

הק

ל

ית

יק

י

ת

תשר

.........................................................................................................................

229

רסה

י

הק

נ

הלשכ

..................................................................................................................................

229

א

י

נ

ד

סק

..........................................................................................................................................................

231

HEWW

xii

background image

1

יה

רכ

ו

ת

םע

ומה

רצ

ושה

ו

תא

ומ

רצ

י

ם

במ

ט

י

ומה

רצ

ול

ח

רקבה

ה

דה

תספ

ד

ו

וח

ת

ומ

רצ

י

ם

1

קרפ

1