HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Caixa d’eines del dispositiu HP (Windows)

background image

Caixa d'eines del dispositiu HP (Windows)

Feu servir la Caixa d'eines del dispositiu HP per a Windows per consultar l'estat del producte, o per veure o

canviar els paràmetres del producte des del vostre ordinador. Aquesta eina obre el servidor web incrustat

d’HP del producte.

NOTA:

Aquesta eina només està disponible si es realitza una instal·lació completa quan s'instal·la el

producte. En funció de la connexió del producte, és possible que algunes funcions no estiguin disponibles.

1.

Feu clic al botó Inici i, a continuació, a l'element Programes.

2.

Feu clic al grup del producte d'HP i, tot seguit, a l'element Caixa d'eines del dispositiu HP.

Pestanya o secció

Descripció

Fitxa Inici

Mostra informació del producte, de

l'estat i de la configuració.

Estat del dispositiu: Mostra l'estat del producte i la duració restant aproximada dels

consumibles d'HP.

Estat dels subministraments: Mostra la vida útil restant estimada dels consumibles

d'HP. La vida útil restant real del consumible pot variar. Considereu la possibilitat de

disposar d'un recanvi del consumible disponible per instal·lar-lo quan la qualitat

d'impressió deixi de ser acceptable. No cal substituir el subministrament a no ser que la

qualitat d'impressió ja no sigui acceptable.

Configuració del dispositiu: Mostra la informació de la pàgina de configuració del

producte.

Resum de la xarxa: Mostra la informació de la pàgina de configuració de xarxa del

producte.

Informes: permet imprimir les pàgines de configuració i d'estat dels consumibles que

genera el producte.

Event Log (Registre d'incidències): Mostra una llista de totes les incidències i els errors

del producte.

Fitxa Sistema

Permet configurar el producte des de

l'ordinador.

Informació del dispositiu: Proporciona informació bàsica sobre el producte i l'empresa.

Config. paper: permet canviar la configuració per defecte de tractament del paper per al

producte.

Qualitat d'impressió: permet canviar la configuració per defecte de la qualitat

d'impressió del producte, incloent-hi la de calibratge.

Tipus de paper: permet configurar els modes d'impressió que corresponen als tipus de

paper que accepta el producte.

Configuració del sistema: permet canviar els valors per defecte del sistema per al

producte.

Servei: permet fer la neteja del producte.

Seguretat del producte: permet establir o canviar la contrasenya del producte.

Desa i restaura: Desa les opcions actuals del producte en un fitxer de l'ordinador.

Utilitzeu aquest fitxer per carregar les mateixes opcions en un altre producte o

restaurar-les al mateix producte més tard.

NOTA:

La pestanya Sistema pot estar protegida amb contrasenya. Si el producte forma part

d'una xarxa, poseu-vos en contacte amb l'administrador abans de canviar els paràmetres

d'aquesta pestanya.

152 Capítol 8 Gestió i manteniment

CAWW

background image

Pestanya o secció

Descripció

Pestanya Impressió

Permet canviar paràmetres

d'impressió per defecte des de

l'ordinador.

Impressió: Permet canviar els paràmetres d'impressió per defecte del producte, com ara

el nombre de còpies i l'orientació del paper. Aquestes opcions són les mateixes que les

disponibles al tauler de control.

PCL5c: Permet veure i canviar els paràmetres PCL5c.

PostScript: Activa o desactiva la funció Errors PS d'impressió.

Pestanya Fax

Opc. de recepció: permet configurar el tractament dels faxos entrants per part del

producte.

Guia telefònica: permet afegir o esborrar entrades de l'agenda del fax.

Faxos n/desitjats: permet definir una llista de números de fax que no poden enviar faxos

a aquest producte.

Registre d'activitat de fax: permet veure l'activitat recent del fax del producte.

Pestanya Escaneja

Configuració de les funcions

Escanejar a carpeta de xarxa

i

Escanejar i enviar per correu

.

Configuració de la carpeta de xarxa: permet configurar les carpetes de la xarxa en les

quals el producte pot desar fitxers escanejats.

Configuració d'Escanejar i enviar per correu: permet iniciar el procés de configuració de

la funció

Escanejar i enviar per correu

.

Perfils de correu electrònic sortint: permet definir una adreça de correu electrònic que

s'utilitzarà com a "remitent" per a tots els missatges electrònics enviats des del producte

i configurar la informació del servidor SMTP.

Llibreta d’adreces de correu: permet afegir o esborrar entrades de la llibreta d'adreces

del correu electrònic.

Opcions de correu electrònic: permet configurar una línia d'assumpte i un text de

missatge per defecte, i configurar els paràmetres d'escaneig per defecte per als correus

electrònics.

Fitxa Xarxa

Permet canviar la configuració de la

xarxa des de l'ordinador.

Els administradors de la xarxa poden utilitzar aquesta pestanya per controlar els paràmetres

relacionats amb la xarxa del producte quan està connectat a una xarxa basada en IP. També

permet a l'administrador de xarxa configurar la funció d'impressió directa sense fil. Aquesta

pestanya no apareix si el producte està connectat directament a un ordinador.

Fitxa Serveis web d'HP

Utilitzeu aquesta pestanya per configurar i utilitzar diverses eines web amb el producte.

CAWW

Caixa d'eines del dispositiu HP (Windows) 153