HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Utilització del fax en un servei VoIP

background image

Utilització del fax en un servei VoIP

Els serveis de protocol de veu sobre Internet (VoIP) no acostumen a ser compatibles amb els aparells de fax a

menys que el proveïdor declari explícitament que és compatible amb serveis de fax sobre IP.

Si el producte té problemes per fer funcionar el fax en una xarxa VoIP, comproveu que el cablejat i els

paràmetres són correctes. Perquè el producte pugui enviar faxos a través de la xarxa VoIP, potser caldrà

reduir el paràmetre de velocitat del fax.

Si el proveïdor de VoIP ofereix un mode de "pas directe" per a la connexió, amb aquest mode s'aconseguirà un

millor rendiment del servei de fax sobre VoIP. Igualment, si el proveïdor ha afegit un "soroll de confort" a la

línia, el rendiment del servei de fax pot millorar si aquesta funció no s'habilita.

Si continuen els problemes amb el fax, adreceu-vos al proveïdor de VoIP.