HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Índex

background image

Índex

A

a doble cara manual

Mac 74

accessoris

encàrrec 32

adreça IPv4 149

agenda del fax

afegir entrades 138

suprimir totes les entrades 119

AirPrint 87

ajuda en línia, tauler de control 10,

166

ajuda, tauler de control 10, 166

ajusta-ho a la pàgina, opció de fax

131

ajustament de documents

còpia 99

Mac 75

ajustar documents

Windows 69

alimentador de documents 97

còpia de documents a dues

cares 97

embussos 170

problemes d'alimentació del

paper 167

alineació de colors, calibratge 183

ampliació de documents

còpia 99

aplicacions

descàrrega 148

autoreparació per part del client

números de referència 37

B

bloqueig

producte 158

bloqueu faxos 129

botó d'encès/apagat, ubicació 4

C

cable USB

número de referència 38

Caixa d'eines del dispositiu HP, ús

152

caixa de sortida

posició 4

cancel·lació

faxos 134

cancel·lar

tasca d'impressió (Mac) 79

tasca d'impressió (Windows) 77

canvi de la mida dels documents

còpia 99

canvi de mida de documents

Mac 75

canviar la mida dels documents

Windows 69

capacitat

safata 1 18

safata 2 24

safata 3 27

capçalera del fax, configuració

des del tauler de control 118

utilitzar l'Auxiliar de configuració

del fax d'HP 118

càrrega

cartutxos de tòner 39

safata 1 20

safata 2 25

safata 3 28

cartutx de tòner

comprovació de danys 184

llindar baix, configuració 35

ús amb llindar baix 35

cartutxos

altres fabricants 33, 40

emmagatzematge 40

números de comanda 40

pàgina d'estat dels

subministraments 11

reciclatge 40

substitució 41

cartutxos de tòner

altres fabricants 33, 40

càrrega 39

emmagatzematge 40

números de comanda 40

pàgina d'estat dels

subministraments 11

reciclatge 40

substitució 41

claredat

contrast còpia 102

contrast del fax 126

codis de facturació, fax

utilitzar 127

color

coincidència 84

control de marges 84

grisos neutres 84

imprès comparativa monitor 84

color o blanc i negre

copiar 100

comptador de pàgines 11

configuració

escaneig a correu electrònic i a

carpeta de xarxa 111

informe de xarxa 11

configuració del Mode econòmic

186

configuració econòmica 156

connexió elèctrica

ubicació 5, 6

connexió USB

solució de problemes 220

CAWW

Índex 235

background image

consumibles

estat, visualització amb HP Utility

per a Mac 154

llindar baix, configuració 35

reciclatge 40

ús amb llindar baix 35

contestadors automàtics, connectar

opcions de fax 129

contra les falsificacions dels

subministraments 34

control de marges 84

controlador d'impressió universal

d'HP 48

controladors

canvi de mides de paper 77

canvi de paràmetres (Mac) 52

canvi de paràmetres (Windows)

50

pàgina d'ús 11

selecció 188

tipus de paper 16

universal 48

valors predefinits (Mac) 73

controladors d'impressió

admesos 48

selecció 188

controladors d'impressió (Mac)

canvi de paràmetres 52

paràmetres 73

controladors d'impressió (Windows)

canvi de paràmetres 50

controladors d'impressió per al

Windows

admesos 48

controladors PCL

universal 48

copia

còpies individuals 92

còpia

ajustament de la qualitat

d'imatge 103

ampliació 99

color o blanc i negre 100

configuració de nous paràmetres

de còpia per defecte 90

contrast, ajustament 102

còpies múltiples 93

documents a dues cares 97, 98

intercalació 96

mode esborrany 104

paper, mida i tipus 105

paràmetres claredat/foscor 102

qualitat, ajustament 101

reducció 99

restauració dels paràmetres per

defecte 91

copiar

originals amb diverses pàgines

94

còpies de mida personalitzada 99

còpies múltiples 93

D

data del fax, configuració

des del tauler de control 118

utilitzar l'Auxiliar de configuració

del fax d'HP 118

dels llocs web

Informes de fraus 34

desblocar números de fax 129

desconnexió, retard de

configurar 156

desinstal·lació del programari de

Mac 232

desinstal·lar el programari del

Windows 231

doble cara

manual (Mac) 74

doble cara, còpia 97, 98

documents petits

còpia 95

dreceres (Windows)

creació 55

utilització 54

DSL

enviament de fax 135

dues cares, còpia 97, 98

dues cares, impressió a

paràmetres (Windows) 57

dúplex 97

dúplex (a dues cares), impressió

paràmetres (Windows) 57

dúplex manual

Windows 59

E

embussos

alimentador de documents,

neteja 170

causes dels 168

control del nombre d' 11

fusor 176

porta dreta 176

porta inferior dreta 181

safata 1 173

safata 2 175

safata 3 180, 181

safata de sortida 172

ubicacions 169

embussos de paper. Consulteu

embussos

emmagatzemar

cartutxos de tòner 40

encàrrec

subministraments i accessoris

32

entrades de marcatge en grup

crear 122

editar 122

suprimir 123

entrades de marcatge ràpid

creació 120

edició 120

eliminació 121

enviament de fax

des d'un ordinador (Mac) 139

des d'un ordinador (Windows)

139

enviament de faxos

cancel·lar 134

confirmació 140

informe d'errors, imprimir 206

reenviar 128

enviar faxos

codis de facturació 127

des de programari 139

des de telèfon amb senyal

descendent 140

retardar 140

errors

programari 227

esborrany, còpia en mode 104

escaneig

a carpeta de xarxa, configuració

111

a correu electrònic,

configuració 111

des del programari HP Scan

(Mac) 109

236 Índex

CAWW

background image

des del programari HP Scan

(Windows) 108

programari compatible amb

TWAIN 114

programari compatible amb

WIA 114

escàner

neteja del vidre 189, 193, 196

estat

HP Utility, Mac 154

pantalla d'inici, tauler de

control 9

subministraments, informe

d'impressió 11

etiquetes

impressió (Windows) 63

extensió, telèfons

rebre faxos 116

F

falsificacions

de subministraments 34

fax

amb marca de recepció 132

autoreducció 131

blocar 129

cancel·lar 134

codis de facturació 127

confirmació del número 140

correcció d'errors 206

enviar des d'un telèfon 140

enviar des de programari 139

impressió 142

impressió de faxos privats 144

informe d'errors, imprimir 206

informes, imprimir-los tots 205

marcatge per tons o impulsos

125

marcatge ràpid 138

mode de resposta 128

no es poden rebre faxos 212

no es pot enviar 207

opció de contrast 126

paràmetre V.34 206

paràmetres de detecció de to de

marcatge 124

paràmetres de tornar a marcar

125

paràmetres de volum 131

patrons de timbres 130

pauses, inserir 124

prefixos 124

rebre des d'un telèfon

d'extensió 116

rebre quan se senten tons de

fax 144

recepció privada 132

reenviar 128

reimpressió de faxos 131

resolució 126

retardar l'enviament 140

seguretat, recepció privada 132

solució de problemes 164

solució de problemes generals

217

sondejar 132

suprimir de la memòria 135

timbres per respondre 129

torna a imprimir des de

memòria 143

utilització de DSL, PBX o XDSI

135

utilització de VoIP 136

faxos electrònics

enviar 139

foscor, opcions de contrast

fax 126

foscor, paràmetres del contrast

còpia 102

fullets

creació (Windows) 70

imprimir (Mac) 75

fusor

embussos 176

G

gestió de la xarxa 149

grisos neutres 84

H

hora del fax, configuració

des del tauler de control 118

utilitzar l'auxiliar de configuració

del fax d'HP 118

horitzontal, orientació

canviar (Mac) 74

HP Easy Color

desactivació 82

ús 82

HP ePrint, utilització 86

HP Utility 154

HP Utility per a Mac

Bonjour 154

característiques 154

HP Utility, Mac 154

HP Web Jetadmin 155

I

impressió

des d'unitats de memòria USB

88

paràmetres (Mac) 73

impressió a dues cares

Mac 74

impressió a les dues cares

manual, Windows 59

paràmetres (Windows) 57

Windows 59

impressió directa des d'USB 88

impressió dúplex

manualment (Windows) 59

impressió dúplex (a dues cares)

Windows 59

impressió sense fil

solució de problemes 162

impressió universal, controlador 48

impressió, qualitat

millora 182

impressió, tasca

cancel·lar (Mac) 79

cancel·lar (Windows) 77

imprimir

informes de producte 11

imprimir a les dues cares

Mac 73, 74

Windows 59

imprimir dúplex

Mac 73, 74

impulsos, marcatge 125

informe d'errors, fax

imprimir 206

informes

estat dels subministraments 11

estructura de menús 11

informe de configuració 11

llista de tipus de lletra PCL 11

llista de tipus de lletra PCL6 11

llista de tipus de lletra PS 11

pàgina d'ús 11

pàgina de demostració 11

CAWW

Índex 237

background image

pàgina de diagnòstic 11

pàgina de qualitat d'impressió

11

pàgina de serveis 11

registre d'ús del color 11

resum de xarxa 11

informes de fax

error 206

imprimir-los tots 205

intercalació de còpies 96

interruptor d'alimentació, ubicació

4

J

Jetadmin, HP Web 155

K

kits de manteniment

números de referència 37

L

línies exteriors

pauses, inserir 124

prefixos 124

Lloc web antifrau d'HP 34

LL

llista de comprovació

connectivitat sense fil 223

resolució de problemes 162

resolució de problemes del fax

203

lloc web antifrau 34

llocs web

controlador d'impressió

universal 48

HP Web Jetadmin, descàrrega

155

M

Mac

escaneig des de programari

compatible amb TWAIN 114

paràmetres del controlador 52,

73

problemes, solució 229

Macintosh

HP Utility 154

marcar

des d'un telèfon 140

marcatge

opcions per tons o per impulsos

125

pauses, inserir 124

prefixos, inserir 124

tornar a marcar automàticament,

opcions 125

marcatge ràpid

programar 138

marques d'aigua

impressió (Windows) 78

imprimir (Mac) 80

màscara de subxarxa 149

material

mides compatibles 14

memòria

inclosa 2

suprimir faxos 135

tornar a imprimir faxos 143

menú Aplicacions 148

menú Informes 11

menús, tauler de control

mapa, impressió 11

Microsoft Word, enviar faxos 139

mida de paper

canvi 77

mida, còpia

reducció o ampliació 99

mides de la pàgina

ajustament d'un document perquè

s'adeqüi a (Windows) 69

mides de pàgina

ajustament d'un document perquè

s'adeqüi a (Mac) 75

mides, material

opció Ajusta-ho a la pàgina, fax

131

missatges d'error, fax 207, 212

mode de resposta, configurar 128

múltiples pàgines per full

impressió (Windows) 61

imprimir (Mac) 74

N

neteja

camí del paper 183

vidre 189, 193, 196

nombre de còpies, canvi 93

números de referència

autoreparació per part del

client 37

kits de manteniment 37

subministraments 37

O

opció de correcció d'errors, fax 206

opcions d'autoreducció, fax 131

opcions de color

canvi, Windows 186

configurar (Mac) 84

HP EasyColor (Windows) 82

opcions de contrast

fax 126

opcions de timbre distintiu 130

orientació

canviar (Mac) 74

safata 3 27

selecció, Windows 62

orientació de pàgina

canviar (Mac) 74

orientació horitzontal

selecció, Windows 62

orientació vertical

selecció, Windows 62

originals amb diverses pàgines

copiar 94

P

pàgina d'estat dels consumibles 11

pàgina d'ús 11

pàgina de configuració 11

pàgina de qualitat d'impressió

impressió 184

interpretació 184

pàgina de servei 11

pàgines de la portada

impressió amb un paper diferent

(Windows) 66

pàgines per full

selecció (Windows) 61

seleccionar (Mac) 74

pàgines per minut 2

pantalla d'inici, tauler de control 9

paper

embussos 168

encarregar 32

mides admeses 14

238 Índex

CAWW

background image

paràmetres d'autoreducció de

fax 131

portades, amb un paper

diferent 66

primera i última pàgina, amb un

paper diferent 66

selecció 185

tipus admesos 16

paper especial

impressió (Windows) 63

paper especial per a portades

imprimir (Mac) 75

paper, mides

seleccionar (Mac) 79

seleccionar mides

personalitzades (Windows)

78, 79

paper, mides de

paràmetres de còpia 105

paper, problemes de recollida

resolució 167

paper, tipus de

paràmetres de còpia 105

paràmetre de timbres per

respondre 129

paràmetre d’Economode 156

paràmetres

controladors 50

controladors (Mac) 52

paràmetres per defecte de

fàbrica, restauració 165

valors predefinits del controlador

(Mac) 73

paràmetres d'impressió a doble cara,

canvi 151

paràmetres de còpia per defecte

canviar 90

restaurar paràmetres per

defecte 91

paràmetres de detecció de to de

marcatge 124

paràmetres de protocol, fax 206

paràmetres de velocitat d'enllaç

151

paràmetres del contrast

còpia 102

paràmetres per defecte de fàbrica,

restauració 165

passarel·la predeterminada,

configuració 149

passarel·la, configuració

predeterminada 149

patrons de timbres 130

pauses, inserir 124

PBX

enviament de fax 135

PCL font list (Llista de tipus de lletra

PCL) 11

porta dreta

embussos 176

porta inferior dreta

embussos 181

portades, paper

imprimir (Mac) 75

ports

ubiqueu 6

ports de la interfície

ubicació 5, 6

ppp (punts per polzada)

fax 126

prefixos, marcatge 124

primera pàgina

impressió amb un paper diferent

(Windows) 66

problemes, solució

problemes d'impressió USB 202

programari

desinstal·lació al Mac 232

desinstal·lació al Windows 231

enviar faxos 139

escaneig des de TWAIN o WIA

114

HP Utility 154

problemes 227

programari compatible amb TWAIN,

escaneig des de 114

programari compatible amb WIA,

escaneig des de 114

programari HP Scan (Mac) 109

programari HP Scan (Windows) 108

PS font list (Llista de tipus de lletra

PCL) 11

punts per polzada (ppp)

fax 126

Q

qualitat d'arxiu, imprimir 81

R

rebre faxos

blocar 129

des d'un telèfon d'extensió 116

informe d'errors, imprimir 206

mode de resposta, configurar

128

opció de marca de recepció 132

paràmetre de timbres per

respondre 129

paràmetres d'autoreducció 131

patrons de timbres, opcions 130

quan se senten tons de fax 144

sondejar 132

tornar a imprimir 143

recepció de faxos

reimpressió de faxos 131

recepció privada 132

reciclatge de consumibles 40

reducció de documents

còpia 99

reenviar faxos 128

registre d'ús del color 11

registres de fax

error 206

imprimir-los tots 205

resolució

fax 126

problemes de fax 207

resolució de problemes

enviament de fax 207

faxos 203

llista de comprovació 162

no hi ha resposta 200

problemes amb el Windows 227

problemes de xarxa 221

recepció de faxos 212

resposta lenta 200

resolució de problemes del fax

llista de comprovació 203

restauració dels paràmetres per

defecte de fàbrica 165

retard d'aturada temporal

habilitar 156

inhabilitar 156

retardar l'enviament d'un fax 140

S

safata 1

capacitat 18

CAWW

Índex 239

background image

càrrega 20

embussos 173

orientació 18

safata 2

capacitat 24

càrrega 25

embussos 175

orientació 24

safata 3

capacitat 27

càrrega 28

embussos 180, 181

orientació 27

safata de sortida

embussos 172

safates

incloses 2

ubiqueu 4

sense cables, interferència a xarxa

225

senyal descendent, telèfons

enviar faxos 140

senyals d'ocupat, opcions de tornar a

marcar 125

serveis web

activació 148

aplicacions 148

serveis web d'HP

activació 148

aplicacions 148

serveis web d'HP, activació 86

servidor web incrustat 164

canviar el nom de producte 149

canviar la configuració de xarxa

149

obrir 149, 158

servidor web incrustat d'HP

canviar contrasenya 158

canviar la configuració de xarxa

149

servidor web incrustat d’HP

canviar el nom de producte 149

obrir 149, 158

servidor web incrustat HP 164

solució de problemes

connexió USB 220

embussos 168

fax 217

opció de correcció d'errors de

fax 206

problemes amb Mac 229

problemes d'alimentació del

paper 167

problemes d'impressió USB 202

xarxa cablejada 221

xarxa sense fil 223

sondejar faxos 132

sortida, safates

ubiqueu 4

subministraments

altres fabricants 33, 40

encarregueu 32

número de referència 37

substitució dels cartutxos de

tòner 41

subministraments d'altres

fabricants 33, 40

subministraments falsificats 34

substituïu els cartutxos

d'impressió 41

superposició 84

suports admesos 14

suprimir faxos de la memòria 135

T

tapes, ubicació 4

targetes d'identificació

còpia 95

tauler de control

ajuda 10, 166

botons i indicadors lluminosos 8

mapa de menús, impressió 11

menú Informes 11

pantalla d'inici 9

ubicació 4

TCP/IP

configuració manual dels

paràmetres IPv4 149

telèfons

rebre faxos 116, 144

telèfons amb senyal descendent

enviar faxos 140

telèfons d'extensió

enviar faxos 140

tema de color

canvi, Windows 83, 186

timbres

distintius 130

tipus de lletra

llistes, impressió 11

tipus de paper

seleccionar (Mac) 75

seleccionar (Windows) 63

tons, marcatge 125

tornar a imprimir faxos 131, 143

tornar a marcar

automàticament, opcions 125

transparències

impressió (Windows) 63

U

unitat de recollida del tòner

substitució 44

unitats de memòria USB

impressió des de 88

utilitat HP Reconfiguration

instal·lació en xarxa 146

Ú

última pàgina

impressió amb un paper diferent

(Windows) 66

V

V.34, paràmetre 206

valors per defecte de fàbrica,

restauració 165

valors predefinits (Mac) 73

vertical, orientació

canviar (Mac) 74

vidre, neteja 189, 193, 196

VoIP

enviament de fax 136

volum, ajustar 131

W

Windows

controlador d'impressió

universal 48

enviar faxos 139

escaneig des de programari

TWAIN o WIA 114

paràmetres del controlador 50

Word, enviar faxos 139

X

xarxa

contrasenya, canvi 158

contrasenya, establiment 158

nom de producte, canviar 149

240 Índex

CAWW

background image

paràmetres, canvi 149

paràmetres, visualització 149

xarxa sense fil

solució de problemes 223

xarxes

adreça IPv4 149

HP Web Jetadmin 155

informe de configuració 11

instal·lar el producte 146

màscara de subxarxa 149

models admesos 2

pàgina de configuració 11

passarel·la predeterminada 149

XDSI

enviament de fax 135

CAWW

Índex 241

background image

242 Índex

CAWW

background image
background image

*CZ271-91114*

*CZ271-91114*

CZ271-91114

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com