HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Създаване и редактиране на записи за групово набиране

background image

Създаване и редактиране на записи за групово набиране

1.

Задайте индивидуален запис за всеки факс номер, който искате да включите в групата.

а.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона

Fax (Факс)

.

б.

Докоснете бутона

Fax Menu (Факс меню)

.

в.

Докоснете бутона

Phone Book Setup (Настройка на телефонен указател)

.

г.

Докоснете бутона

Individual Setup (Индивидуална настройка)

.

д. Докоснете свободен номер от списъка.

е.

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете име за записа, и след това докоснете

бутона

OK

.

ж. Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете факс номера за записа, и след това

докоснете бутона

OK

.

2.

В менюто

Phone Book Setup (Настройка на телефонен указател)

докоснете бутона

Group Setup

(Настройка на група)

.

3.

Докоснете свободен номер от списъка.

4.

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете име за групата, и след това докоснете бутона

OK

.

5.

Докоснете името на всеки индивидуален запис, който искате да включите в групата. Когато

свършите, докоснете бутона

Done Selecting (Край на избирането)

.

122 Глава 7 Факс

BGWW