HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Създаване и редактиране на записи за бързо набиране

background image

Създаване и редактиране на записи за бързо набиране

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона

Fax (Факс)

.

2.

Докоснете бутона

Fax Menu (Факс меню)

.

3.

Докоснете бутона

Phone Book Setup (Настройка на телефонен указател)

.

4.

Докоснете бутона

Individual Setup (Индивидуална настройка)

.

5.

Докоснете свободен номер от списъка.

6.

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете име за записа, и след това докоснете бутона

OK

.

7.

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете факс номера за записа, и след това докоснете

бутона

OK

.

120 Глава 7 Факс

BGWW