HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Създаване на маркирани получени факсове

background image

Създаване на маркирани получени факсове

Апаратът отпечатва информация за идентификация на подателя в най-горната част на всеки получен

факс. Може също да изберете всеки получен факс да бъде маркиран с ваша информация в заглавната

част, за да потвърдите датата и часа на получаване на факса. Фабричната настройка по подразбиране

за маркиране на получени факсове е

Off (Изкл.)

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Включването на настройката за маркиране на получени факсове може да увеличи

размера на страницата и да накара продукта да печата втора страница.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази опция важи само за получени факсове, които апаратът разпечатва.

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

2.

Докоснете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

3.

Докоснете менюто

Advanced Setup (Разширено конфигуриране)

.

4.

Превъртете до бутона

Stamp Faxes (Маркиране на факсове)

, докоснете го и после докоснете

бутона

On (Вкл.)

.