HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Задаване на префикс за набиране

background image

Задаване на префикс за набиране

Префиксът за набиране е група от цифри, която се добавя автоматично в началото на всеки факс

номер, който въвеждате от панела за управление или от софтуера. Максималният брой на знаците за

префикс за набиране е 50.

Настройката по подразбиране е

Off (Изкл.)

. Бихте поискали да включите тази настройка и да въведете

префикс, например, ако трябва да наберете номер, да речем 9, за да достигнете до телефонна линия

извън телефонната система на вашата компания. Когато тази настройка е активирана, можете да

наберете факс номер без префикс за набиране, като използвате ръчно набиране.

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

2.

Докоснете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

3.

Докоснете менюто

Basic Setup (Основна настройка)

.

4.

Превъртете до бутона

Dial Prefix (Префикс за набиране)

, докоснете го и после докоснете бутона

On (Вкл.)

.

5.

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете префикса, и след това докоснете бутона

OK

.

Можете да използвате цифри, паузи и символи за набиране.

124 Глава 7 Факс

BGWW