HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Задаване на откриване на сигнал "свободно"

background image

Задаване на откриване на сигнал "свободно"

Обикновено апаратът започва да набира факс номер веднага. Ако използвате апарата на една и съща

телефонна линия с вашия телефонен апарат, включете настройката за откриване на сигнал

"свободно". Това ще попречи на апарата да изпрати факс, докато някой говори по телефона.

Фабричната настройка по подразбиране за откриване на сигнал "свободно" е

On (Вкл.)

за Франция и

Унгария, и

Off (Изкл.)

за всички останали държави/региони.

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

2.

Докоснете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

3.

Докоснете менюто

Advanced Setup (Разширено конфигуриране)

.

4.

Превъртете до бутона

Detect Dial Tone (Откриване на сигнал "свободно")

, докоснете го и после

докоснете бутона

On (Вкл.)

.