HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Задаване на кодове за таксуване

background image

Задаване на кодове за таксуване

Ако функцията за кодове за таксуване е включена, потребителят ще бъде подканен да въведе код за

таксуване за всеки факс. Устройството увеличава брояча на страниците за съответния код за таксуване

след изпращане на всяка факс страница. Това включва всички видове факсове, с изключение на

получени чрез запитване, препратени чрез факс или изтеглени чрез компютър факсове. За

неопределена група или факс с групово набиране, броячът на кода за таксуване се увеличава с всеки

успешно изпратен факс до всяко местоназначение.

Фабричната настройка по подразбиране за код за таксуване е

Off (Изкл.)

. Кодът за таксуване може да

бъде всяко число от 1 до 250 включително.

Задаване на настройка на код за таксуване

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

2.

Докоснете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

3.

Докоснете менюто

Advanced Setup (Разширено конфигуриране)

.

4.

Превъртете до бутона

Billing Codes (Кодове за таксуване)

, докоснете го и после докоснете бутона

On (Вкл.)

.

Използване на кодове за таксуване

1.

Заредете документа в подаващото устройство или го сложете върху стъклото на скенера.

2.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона

Fax (Факс)

.

3.

Въведете факс номера или изберете запис за бързо или групово набиране.

4.

Докоснете бутона

Start Fax (Старт на факс)

.

5.

Въведете код за таксуване, и след това докоснете бутона

OK

.

BGWW

Конфигуриране на настройките за изпращане на факс 127

background image

Разпечатване на отчет за код за таксуване

Отчетът за код за таксуване е разпечатан списък на всички кодове за таксуване на факс и общия брой

факсове, таксувани по всеки код.

ЗАБЕЛЕЖКА:

След като устройството отпечата този отчет, то изтрива всички данни за таксуване.

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона

Fax (Факс)

.

2.

Докоснете бутона

Fax Menu (Факс меню)

.

3.

Докоснете бутона

Fax Reports (Отчети за факс)

.

4.

Превъртете до бутона

Print Billing Report (Печат на отчет за таксуване)

и го докоснете.

128 Глава 7 Факс

BGWW