HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Инсталиране на факс с допълнителен телефон

background image

Инсталиране на факс с допълнителен телефон

Когато тази настройка е включена, можете да зададете на устройството да приеме входящото факс

повикване чрез натискане последователно на 1-2-3 върху клавиатурата на телефона. Настройката по

подразбиране е

On (Вкл.)

. Изключете тази настройка само ако използвате импулсно набиране или ако

имате услуга от телефонната компания, която също използва последователността 1-2-3. Услугата от

телефонната компания не работи, ако е в конфликт с устройството.

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

2.

Превъртете до менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

и го докоснете.

3.

Превъртете до бутона

Advanced Setup (Разширено конфигуриране)

и го докоснете.

4.

Превъртете до бутона

Extension Phone (Вътрешен телефон)

, докоснете го и после докоснете

бутона

On (Вкл.)

.

116 Глава 7 Факс

BGWW