HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Показва се съобщението Communication error (Грешка в комуникацията)

background image

Показва се съобщението Communication error (Грешка в комуникацията)

Помолете подателя да изпрати факса отново или да го изпрати по-късно, когато смущенията в

линията са по-малки.

Изключете телефонния кабел на продукта от стената, свържете телефон към телефонната

розетка на стената и се опитайте да осъществите повикване. Включете телефонния кабел на

апарата в розетка за друга телефонна линия.

Опитайте друг телефонен кабел.

Задайте за опцията

Fax Speed (Скорост на факса)

настройка

Slow(V.29) (Малка)

или

Medium(V.17)

(Средна)

.

а.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

б.

Отворете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

в.

Отворете менюто

Advanced Setup (Разширено конфигуриране)

.

г.

Отворете менюто

Fax Speed (Скорост на факса)

.

д. Изберете правилната настройка.

Изключете функцията

Error Correction (Корекция на грешки)

, за да предотвратите автоматичното

коригиране на грешки.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Изключването на функцията

Error Correction (Корекция на грешки)

може да влоши

качеството на изображението.

а.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

б.

Отворете менюто

Service (Услуга)

.

в.

Отворете менюто

Fax Service (Факс услуга)

.

г.

Отворете менюто

Error Correction (Корекция на грешки)

.

д. Изберете настройката

Off (Изкл.)

.

Отпечатайте от контролния панел отчета

Fax Activity Log (Регистър на факс дейността)

, за да

определите дали грешката не възниква с конкретен факс номер.

а.

Докоснете бутона

Fax (Факс)

и после докоснете бутона

Fax Menu (Факс меню)

.

б.

Отворете менюто

Fax Reports (Отчети за факс)

.

в.

Отворете менюто

Fax Activity Log (Регистър на факс дейността)

.

г.

Изберете опцията

Print Log Now (Разпечатай регистъра сега)

.

Ако грешката не изчезне, свържете се с HP. Вж.

www.hp.com/support/lj500colorMFPM570

или

приложената листовка в кутията на апарата.

BGWW

Решаване на проблеми с факса 221