HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - На контролния панел се показва съобщение Ready (Готовност) без опит да се изпрати факса

background image

На контролния панел се показва съобщение Ready (Готовност) без опит да се изпрати факса

Проверете грешките в регистъра за работата на факса.

а.

Докоснете бутона

Fax (Факс)

и после докоснете бутона

Fax Menu (Факс меню)

.

б.

Отворете менюто

Fax Reports (Отчети за факс)

.

в.

Отворете менюто

Fax Activity Log (Регистър на факс дейността)

.

г.

Изберете опцията

Print Log Now (Разпечатай регистъра сега)

.

Ако към устройството е включен телефон, уверете се, че той е затворен.

Прекъснете всякакви други връзки между факса и устройството.

Свържете устройството директно към телефонна розетка на стената и изпратете факса пак.