HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Разпечатване на всички факс отчети

background image

Разпечатване на всички факс отчети

Използвайте тази процедура, за да разпечатате всички следни отчети наведнъж:

Last Call Report (Отчет за последно повикване)

Fax Activity log (Регистър на факс дейността)

Phone Book Report (Отчет за телефонния указател)

Junk Fax List (Списък на блокираните факсове)

Отчет за таксуване (когато са активирани кодовете за таксуване)

Configuration Report (Отчет за конфигурацията)

Usage Page (Страница за използването)

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона

Fax (Факс)

.

2.

Докоснете бутона

Fax Menu (Факс меню)

.

3.

Докоснете бутона

Fax Reports (Отчети за факс)

.

4.

Докоснете бутона

Print All fax Reports (Разпечатване на всички факс отчети)

.