HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Контролен панел екран "Начало"

background image

Контролен панел екран "Начало"

Екранът "Начало" предлага достъп до функциите на устройството и показва неговото състояние.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Функциите, които може да се използват от екрана "Начало", зависят от конфигурацията

на принтера. При някои езици те може да се разположени в обратен ред.

1

Бутон Уеб услуги

Осигурява бърз достъп до функциите на Уеб услуги на HP, включително HP ePrint

HP ePrint е инструмент за отпечатване на документи чрез устройство, поддържащо

имейл, което ги изпраща до имейл адреса на продукта.

2

Бутон Настройка

Дава достъп до основните менюта

3

Бутон Безжична мрежа
(само за безжични модели)

Дава достъп до безжичното меню и информация за състоянието на безжичната връзка.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато сте свързани към безжична мрежа, тази икона се променя в

индикатор за силата на сигнала.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този бутон не се показва, когато продуктът е свързан към кабелна

мрежа.

4

Бутон Мрежа

Дава достъп до мрежовите настройки и информация за мрежата. От екрана за мрежови

настройки можете да отпечатате страницата

Network Summary (Мрежово резюме)

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този бутон се показва само когато продуктът е свързан към мрежа.

5

Бутон Информация

Дава информация за състоянието на принтера. От екрана за обобщено състояние

можете да отпечатате страницата

Configuration Report (Отчет за конфигурацията)

.

6

Бутон Консумативи

Дава информация за състоянието на консумативите От екрана за обобщено състояние

на консумативите можете да отпечатате страницата

Supplies Status (Състояние на

консумативите)

.

7

Бутон

Fax (Факс)

Дава достъп до функцията

Fax (Факс)

BGWW

Контролен панел

9

background image

8

Бутон

Приложения

Осигурява достъп до менюто

Приложения

за директно отпечатване от уеб приложения,

които сте изтеглили от уебсайта на HP ePrintCenter на адрес

www.hpeprintcenter.com

9

Състояние на устройството

Обозначава дали устройството е в готовност, или обработва дадено задание.

10

Бутон

Scan (Сканиране)

Дава достъп до функциите за сканиране

11

Бутон

Copy (Копиране)

Дава достъп до функциите за копиране

12

Бутон

USB

Дава достъп до функцията за директен печат от USB (за печат и сканиране без

компютър)