Помощ HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Ръководство за потребителя

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

Ръководство за потребителя

background image

Авторски права и лиценз

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Възпроизвеждане, адаптация или превод

без предварително писмено разрешение е

забранено, освен каквото е разрешено

според авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре е

обект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите HP и

услуги са посочени в дадените декларации

за гаранция, придружаващи такива

продукти и услуги. Нищо в тях не трябва да

бъде тълкувано като съставна част на

допълнителна гаранция. HP не носят

отговорност за технически или редакторски

грешки или съдържащи се вътре пропуски.

Edition 1, 11/2014

Част номер: CZ271-91113

Търговски марки

Adobe

®

, Acrobat

®

и PostScript

®

са търговски

марки на Adobe Systems Incorporated.

Apple и логото на Apple са търговски марки

на Apple Computer, Inc., регистрирани в САЩ

и други страни/региони. iPod е търговска

марка на Apple Computer, Inc. iPod се

използва само с юридическа цел или за

копиране, упълномощено от притежателя

на правата. Не крадете музика.

Bluetooth е търговска марка, притежавана

от своя собственик и използвана от Hewlett-

Packard Company с лиценз.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP и

Windows Vista® са регистрирани в САЩ

търговски марки на Microsoft Corporation.

UNIX

®

е регистрирана търговска марка на The

Open Group.

background image

Съдържание

1 Въведение в устройството ........................................................................................................................... 1

Сравнение на продукти ....................................................................................................................................... 2
Изгледи на устройството ..................................................................................................................................... 4

Изглед на продукта отпред .............................................................................................................. 4
Изглед на продукта отзад ................................................................................................................ 5
Интерфейсни портове ....................................................................................................................... 6
Местоположение на серийния номер и номера на модела ........................................................... 7

Контролен панел .................................................................................................................................................. 8

Подредба на контролния панел ...................................................................................................... 8
Контролен панел екран "Начало" .................................................................................................... 9
Система за помощ от контролния панел ....................................................................................... 10

Печат на отчети за продукта ............................................................................................................................ 11

2 Тави за хартия ............................................................................................................................................ 13

Поддържани размери на хартията .................................................................................................................. 14
Поддържани типове хартия ............................................................................................................................. 16
Тава 1 .................................................................................................................................................................. 18

Капацитет на тавата и ориентация на хартията .......................................................................... 18
Зареждане на Тава 1 ....................................................................................................................... 20

Отпечатване на пликове ............................................................................................... 23

Тава 2 .................................................................................................................................................................. 24

Капацитет на тавата и ориентация на хартията .......................................................................... 24
Зареждане на Тава 2 ....................................................................................................................... 25

Допълнителна тава 3 ........................................................................................................................................ 27

Капацитет на тавата и ориентация на хартията .......................................................................... 27
Зареждане на Тава 3 ....................................................................................................................... 28

3 Части, консумативи и принадлежности ...................................................................................................... 31

Поръчка на части, принадлежности и консумативи ...................................................................................... 32
Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети ............................................................................ 33
Уебсайт на HP срещу фалшификати ................................................................................................................ 34

BGWW

iii

background image

Печат, когато тонер касетата наближи края на експлоатационния си срок ............................................... 35
Активиране или деактивиране на настройките за "при много ниско" ......................................................... 36
Части за самостоятелен ремонт от клиента .................................................................................................... 37
Принадлежности ................................................................................................................................................ 38
Тонер касети ....................................................................................................................................................... 39

Изглед на тонер касетите ............................................................................................................... 39
Информация за тонер касетите ..................................................................................................... 40

Рециклиране на тонер касетите .................................................................................. 40
Съхранение на тонер касети ........................................................................................ 40
Правила на HP за непроизведени от HP тонер касети ............................................... 40

Смяна на тонер касетите ................................................................................................................. 41

Отделение за събиране на тонера ................................................................................................................... 44

Смяна на отделението за събиране на тонер ............................................................................... 44

4 Печат ......................................................................................................................................................... 47

Поддържани драйвери за печат (Windows) .................................................................................................... 48

Универсален драйвер за печат на HP (УДП) .................................................................................. 48

Режими на инсталиране на УДП ................................................................................... 49

Смяна на настройките за задание за печат (Windows) ................................................................................... 50

Приоритет за промяна на настройките за задание за печат ....................................................... 50
Промяна на настройките за всички задания за печат, докато не се затвори софтуерната
програма ........................................................................................................................................... 50
Промяна на настройките по подразбиране за всички задания за печат ................................... 51
Промяна на настройките за конфигуриране на устройството .................................................... 51

Смяна на настройките за задание за печат (Mac OS X) ................................................................................... 52

Приоритет за промяна на настройките за задание за печат ....................................................... 52
Промяна на настройките за всички задания за печат, докато софтуерната програма не
бъде затворена ................................................................................................................................ 52
Промяна на настройките по подразбиране за всички задания за печат ................................... 52
Промяна на конфигурационните настройки на устройството .................................................... 53

Задания за печат (Windows) .............................................................................................................................. 54

Използване на пряк път за печат (Windows) ................................................................................. 54
Създаване на преки пътища за печат (Windows) ......................................................................... 55
Автоматичен двустранен печат (Windows) ................................................................................... 57
Ръчен двустранен печат (Windows) ............................................................................................... 59
Отпечатване на няколко страници на лист (Windows) ................................................................ 61
Избор на ориентация на страницата (Windows) ........................................................................... 62
Избор на вида на хартията (Windows) ........................................................................................... 63
Печатате първата или последната страница на различна хартия (Windows) ........................... 66
Мащабиране на документ до размер за побиране на страницата (Windows) ........................... 69
Създаване на брошура (Windows) ................................................................................................. 70

iv

BGWW

background image

Задания за печат (Mac OS X) .............................................................................................................................. 73

Използване на предварителни настройки за печат (Mac OS X) ................................................... 73
Създаване на предварителни настройки за печат (Mac OS X) .................................................... 73
Автоматичен двустранен печат (Mac OS X) ................................................................................... 73
Ръчен двустранен печат (Mac OS X) ............................................................................................... 74
Отпечатване на няколко страници на лист (Mac OS X) ................................................................ 74
Избор на ориентация на страницата (Mac OS X) ........................................................................... 74
Избор на вида хартия (Mac OS X) .................................................................................................... 75
Отпечатване на титулна страница (Mac OS X) ............................................................................... 75
Мащабиране на документ до размер за побиране на страницата (Mac OS X) ........................... 75
Създаване на брошура (Mac OS X) ................................................................................................. 75

Допълнителни задания за печат (Windows) .................................................................................................... 77

Отмяна на задание за печат (Windows) ......................................................................................... 77
Изберете размера на хартията (Windows) ..................................................................................... 77
Избор на потребителски размер на страницата (Windows) ........................................................ 78
Отпечатване на водни знаци (Windows) ........................................................................................ 78

Допълнителни задания за печат (Mac OS X) .................................................................................................... 79

Отмяна на задание за печат (Mac OS X) ......................................................................................... 79
Изберете размера на хартията (Mac OS X) ..................................................................................... 79
Избор на потребителски размер на хартията (Mac OS X) ............................................................. 79
Отпечатване на воден знак (Mac OS X) .......................................................................................... 80

Създаване на печатни копия с качество за архив .......................................................................................... 81
Цветно печатане ................................................................................................................................................ 82

Използване на опцията HP EasyColor ............................................................................................ 82
Смяна на опциите за цвят (Windows) ............................................................................................. 82
Промяна на цветовата тема в задание за печат (Windows) ......................................................... 83
Промяна на опциите за цвят (Mac OS X) ......................................................................................... 84
Ръчни опции за цвят ........................................................................................................................ 84
Съответствие на цветовете ............................................................................................................ 84

Използване на HP ePrint .................................................................................................................................... 86
Използване на AirPrint ....................................................................................................................................... 87
Директен печат от USB устройство .................................................................................................................. 88

5 Копиране ................................................................................................................................................... 89

Задаване на нови настройки за копиране по подразбиране ........................................................................ 90
Възстановяване на настройките по подразбиране за копиране .................................................................. 91
Копиране на едно копие .................................................................................................................................... 92
Отпечатване на няколко копия ........................................................................................................................ 93
Копиране на оригинал, съдържащ няколко страници .................................................................................. 94
Копиране на документи за самоличност ......................................................................................................... 95
Комплектоване на задание за копиране ......................................................................................................... 96

BGWW

v

background image

Копиране от двете страни (двустранно) ......................................................................................................... 97

Автоматично двустранно копиране .............................................................................................. 97
Ръчно копиране от двете страни ................................................................................................... 98

Намаляване или увеличаване на копие .......................................................................................................... 99
Правене на цветни или черно-бели копия .................................................................................................... 100
Оптимизиране на качеството на копиране ................................................................................................... 101
Регулиране на изсветляването или потъмняването на копията ................................................................ 102
Регулиране на изображението за копиране ................................................................................................. 103
Копиране в режим на чернова ........................................................................................................................ 104
Задаване на размера и типа на хартията при копиране върху специална хартия ................................... 105

6 Сканиране ................................................................................................................................................ 107

Сканиране чрез използване на програмата HP Scan (Windows) .................................................................. 108
Сканиране чрез използване на програмата HP Scan (Mac OS X) .................................................................. 109
Сканиране към USB устройство ...................................................................................................................... 110
Настройка на функции за сканиране към мрежова папка и към имейл .................................................... 111
Сканиране към мрежова папка ...................................................................................................................... 112
Сканиране в имейл ........................................................................................................................................... 113
Сканиране чрез използване на друг софтуер ............................................................................................... 114

Сканиране от TWAIN-съвместима програма (Windows) ............................................................. 114
Сканиране от WIA-съвместима програма (Windows) .................................................................. 114

7 Факс ......................................................................................................................................................... 115

Свързване на факса към телефонна линия .................................................................................................. 116
Настройка на факса с телефонен секретар .................................................................................................. 116
Инсталиране на факс с допълнителен телефон .......................................................................................... 116
Настройка на самостоятелен факс ................................................................................................................ 117
Задайте часа, датата и заглавната част на факса. ....................................................................................... 118

Използване на контролния панел ............................................................................................... 118
Използване на съветника за настройка HP Fax Setup Wizard ................................................... 118

Използване на специални знаци в заглавната част на факса ..................................................................... 118
Използване на телефонния указател ............................................................................................................ 119

Използване на контролния панел за създаване и редактиране на телефонния указател
за факс номера .............................................................................................................................. 119
Изтриване на записи в телефонен указател ............................................................................... 119

Създаване и редактиране на записи за бързо набиране ............................................................................. 120
Изтриване на записи за бързо набиране ....................................................................................................... 121
Създаване и редактиране на записи за групово набиране ......................................................................... 122
Изтриване на записи за групово набиране .................................................................................................... 123
Конфигуриране на настройките за изпращане на факс .............................................................................. 124

Задаване на специални символи за набиране и опции ............................................................. 124

vi

BGWW

background image

Задаване на префикс за набиране ............................................................................ 124

Задаване на откриване на сигнал "свободно" ........................................................................... 125

Тонално или импулсно набиране .............................................................................. 125

Задаване на автоматично повторно набиране и на интервала между повторните
набирания ...................................................................................................................................... 125
Настройка на светло/тъмно и разделителна способност ......................................................... 126

Задаване на настройка по подразбиране за светло/тъмно (контраст) ................ 126
Задаване на настройка за разделителна способност ............................................. 126

Задаване на кодове за таксуване ................................................................................................ 127

Конфигуриране на настройките за получаване на факс ............................................................................. 129

Задаване на препращане на факс ............................................................................................... 129
Задаване на режим за отговор ..................................................................................................... 129
Блокиране или деблокиране на факс номера ........................................................................... 130
Задаване на брой позвънявания за отговор ............................................................................... 130
Задаване на отличително позвъняване ...................................................................................... 131
Използване на автоматично намаляване за входящи факсове ............................................... 132
Задаване на настройките за повторно отпечатване на факсове ............................................. 132
Задаване на силата на звука при работа с факс ........................................................................ 133

Задаване на силата на звука за предупреждение, за телефонната линия и
при звънене ................................................................................................................. 133

Създаване на маркирани получени факсове ............................................................................. 133
Използване на функцията за лично получаване ....................................................................... 133

Настройка на запитване за факсове .............................................................................................................. 134
Използване на факс ......................................................................................................................................... 135

Поддържани програми ................................................................................................................. 135
Отменяне на факс .......................................................................................................................... 135

Отменяне на текущия факс ........................................................................................ 136
Отменяне на предстоящо факс задание .................................................................. 136

Изтриване на факсове от паметта ............................................................................................... 136
Използване на факс с DSL, PBX или ISDN системи ...................................................................... 136

DSL ................................................................................................................................ 137
PBX (Учрежденска телефонна централа) ................................................................. 137
ISDN ............................................................................................................................... 137

Използване на факс с услугата VoIP ............................................................................................ 137
Съдържанието на факс паметта се запазва при прекъсване на електрозахранването ........ 138
Въпроси на сигурността при свързване на вътрешните мрежи към обществени
телефонни линии .......................................................................................................................... 138
Факс от плоския скенер ................................................................................................................ 138
Факс от подаващото устройство ................................................................................................. 139
Използване на записи за бързо набиране и групово набиране ................................................ 140
Изпращане на факс от софтуера (Windows) ............................................................................... 140

BGWW

vii

background image

Изпращане на факс чрез набиране от телефон, свързан към линията за факса ................... 142
Изпращане на факс с потвърждение .......................................................................................... 142
Планиране на отложено изпращане на факс ............................................................................. 142
Изпращане на факс чрез комбиниране на електронен и хартиен документ .......................... 143
Използване на кодове за достъп, кредитни карти или предплатени карти .......................... 143

Изпращане на факсове зад граница ......................................................................... 143

Отпечатване на факс ..................................................................................................................... 144
Повторно разпечатване на факс .................................................................................................. 145
Автоматичен двустранен печат на получени факсове .............................................................. 146
Получаване на факс, когато се чуят факс сигнали по телефонната линия ............................ 146
Отпечатване на запомнен факс, когато функцията за лично получаване е включена ......... 146

8 Управление и поддръжка ........................................................................................................................ 147

Използване на HP Reconfiguration Utility (Помощна програма на HP за повторно конфигуриране) за
смяна на връзката на продукта (Windows) .................................................................................................... 148
Настройване на HP Wireless Direct Printing (Директно безжично отпечатване на HP) ............................. 149
Използвайте приложенията на HP Web Services (Уеб услуги на HP) ........................................................... 150
Конфигуриране на настройките на IP мрежа ................................................................................................ 151

Отказ от поделяне на принтера ................................................................................................... 151
Преглед или промяна на мрежови настройки ............................................................................ 151
Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IP от контролния панел ......................... 151
Промяна на името на принтера в мрежата ................................................................................. 152
Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс ............................................................ 153

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 154
HP Utility (Помощна програма на HP) за Mac OS X ......................................................................................... 157

Отваряне на HP Utility (Помощна програма на HP) ..................................................................... 157
Функции на HP Utility (Помощна програма на HP) ..................................................................... 157

Използване на софтуера HP Web Jetadmin .................................................................................................... 158
Настройки за икономична работа .................................................................................................................. 159

Печат с EconoMode ........................................................................................................................ 159
Задаване на закъснението до влизане в режим на заспиване ................................................. 159
Задаване на забавяне на автоматичното изключване .............................................................. 159

Защитни функции на устройството ............................................................................................................... 161

Заключване на принтера .............................................................................................................. 161
Задаване или смяна на паролата на принтера ........................................................................... 161

Надстройване на фърмуера ........................................................................................................................... 162

Ръчно надстройване на фърмуера .............................................................................................. 162
Настройка на продукта автоматично да зарежда надстройки ................................................ 162

9 Разрешаване на проблеми ........................................................................................................................ 163

Контролен списък за решаване на проблеми ............................................................................................... 164

viii

BGWW

background image

Стъпка 1: Проверете дали устройството е настроено правилно ............................................. 164
Стъпка 2: Проверка на кабелната или безжичната връзка ...................................................... 164
Стъпка 3: Проверка на контролния панел за съобщения за грешки ....................................... 165
Стъпка 4: Проверете хартията ..................................................................................................... 165
Стъпка 5: Проверете софтуера .................................................................................................... 165
Стъпка 6: Проверка на функционалността за печат .................................................................. 165
Стъпка 7: Проверка на функционалността за копиране ........................................................... 165
Стъпка 8: Проверка на функционалността на факса ................................................................ 166
Стъпка 9: Проверка на тонер касетата ........................................................................................ 166
Стъпка 10: Опит за изпращане на задание за печат от компютър ........................................... 166
Стъпка 11: Проверете дали продуктът е в мрежата. ................................................................ 166

Възстановете фабричните стойности ............................................................................................................ 167
Система за помощ от контролния панел ....................................................................................................... 168
Хартията се подава неправилно или засяда ................................................................................................ 169

Принтерът не поема хартия ......................................................................................................... 169
Принтерът поема няколко листа хартия .................................................................................... 169
Подаващото устройство се появяват засядания, изкривява или взима няколко листа
хартия ............................................................................................................................................. 169
Предотвратяване на засядания на хартия от тавите за хартия ............................................... 170

Почистване на заседнала хартия ................................................................................................................... 171

Местоположение на засядането .................................................................................................. 171
Изчистване на задръствания от подаващото устройство ........................................................ 172
Изчистване на засядания в областта на изходната касета ....................................................... 174
Почистване на засядания в Тава 1 ............................................................................................... 175
Почистване на засядания в Тава 2 ............................................................................................... 177
Изчистване на засядания в дясната вратичка ............................................................................ 178
Почистване на засядане в допълнителна Тава 3 ....................................................................... 182
Изчистване на засядания в долната дясна вратичка (Тава 3) .................................................. 183

Подобряване на качеството на печат ............................................................................................................ 184

Печатайте от друга софтуерна програма. .................................................................................. 184
Задаване на настройка за тип хартия на заданието за печат ................................................... 184

Проверка на настройката за типа на хартията (Windows) ...................................... 184
Проверка на типа на хартията (Mac OS X) ................................................................. 185

Проверка на състоянието на тонер касетата ............................................................................. 185
Калибриране на принтера за подравняване на цветовете ....................................................... 185
Печат на почистваща страница ................................................................................................... 185
Допълнително отстраняване на неизправности с качеството на печат ................................. 186

Печат на страницата за качество на печат ............................................................... 186
Тълкуване на страницата за качество на печат ...................................................... 186

Визуален оглед на тонер касетата за повреда .......................................................................... 187
Проверка на хартията и средата за печат .................................................................................. 187

BGWW

ix

background image

Използване на хартия, която отговаря на спецификациите на HP ........................ 187
Проверка на условията в помещението, където е принтерът ............................... 188

Проверка на настройката за EconoMode ..................................................................................... 188
Регулиране на настройките за цвят (Windows) .......................................................................... 189
Опитайте друг драйвер за принтер ............................................................................................. 190

Подобряване на качеството на копиране ..................................................................................................... 192

Проверете стъклото на скенера за замърсяване и петна. ........................................................ 192
Проверка на настройките на хартията ........................................................................................ 193
Проверка на настройките за коригиране на изображението ................................................... 193
Оптимизиране за текст или снимки ............................................................................................. 194
Копиране от край до край ............................................................................................................ 194
Почистване на придърпващите ролки и разделителната подложка на подаващото
устройство ...................................................................................................................................... 195

Подобряване на качеството на сканиране ................................................................................................... 197

Проверете стъклото на скенера за замърсяване и петна. ........................................................ 197
Почистване на придърпващите ролки и разделителната подложка на подаващото
устройство ...................................................................................................................................... 198

Подобряване на качеството на факса ........................................................................................................... 200

Проверете стъклото на скенера за замърсяване и петна. ........................................................ 200
Проверка на настройката за разделителната способност за изпращане на факс ................. 201
Промяна на настройката за корекция на грешки ...................................................................... 202
Изпращане на друга факс машина .............................................................................................. 202
Почистване на придърпващите ролки и разделителната подложка на подаващото
устройство ...................................................................................................................................... 202
Проверка на настройката за побиране на страница .................................................................. 203
Проверка на факс машината на подателя .................................................................................. 203

Принтерът не печата или печата бавно. ....................................................................................................... 204

Принтерът не печата. .................................................................................................................... 204
Принтерът печата бавно ............................................................................................................... 204

Отстраняване на проблеми с директен USB печат от портативно устройство ......................................... 206

Менюто на USB флаш устройството не се отваря, когато поставите USB флаш
устройството .................................................................................................................................. 206
Файлът не се отпечатва от USB флаш устройството ................................................................. 206
Файлът, който искате да отпечатате, не излиза в менюто на USB устройството ................... 207

Решаване на проблеми с факса ..................................................................................................................... 208

Контролен списък за решаване на проблеми с факса .............................................................. 208
Извършване на тест за диагностика на факса ........................................................................... 209
Отчет за проследяване на факс ................................................................................................... 210
Отпечатване на отчета за факс грешки ...................................................................................... 210

Разпечатване на всички факс отчети ....................................................................... 210
Разпечатване на отделни факс отчети ..................................................................... 210

x

BGWW

background image

Задаване на отчет за факс грешки ............................................................................ 211

Задаване на режим за корекция на факс грешки ...................................................................... 211
Промяна на факс скоростта .......................................................................................................... 211
Разрешаване на проблеми при изпращане на факсове ............................................................ 212

На дисплея на контролния панел се показва съобщение за грешка .................... 212

Показва се съобщението Communication error (Грешка в
комуникацията) ........................................................................................ 212
Няма тон при набиране ............................................................................ 213
Показва се съобщението Факсът е зает ................................................. 213
Показва се съобщението No fax answer (Няма факс отговор) ............. 214
Засядане на хартията в подаващото устройство ................................. 214
Показва се съобщението Fax storage is full (Паметта за факсове е
пълна). ....................................................................................................... 215
Грешка в скенера ...................................................................................... 215

На контролния панел се показва съобщение Ready (Готовност) без опит да се
изпрати факса ............................................................................................................. 215
На контролния панел се показва съобщението "Storing page 1" (Съхраняване
на страница 1) и след него не става нищо повече ................................................... 215
Поучават се факсове, но не могат да се изпращат .................................................. 216
Продуктът е защитен с парола .................................................................................. 216
Не може да се използват факс функциите от контролния панел .......................... 216
Невъзможност да се използва бързо набиране ....................................................... 216
Невъзможност да се използва групово набиране ................................................... 217
Получаване от телефонната компания на записано съобщение за грешка при
опит да се изпрати факс ............................................................................................. 217
Не може да се изпрати факс, телефонната линия бъде свързана към
устройството ............................................................................................................... 218

Разрешаване на проблеми при получаване на факсове ........................................................... 218

Факсът не отговаря ..................................................................................................... 218

Факсът има заделена за него линия ....................................................... 218
Ако към устройството е свързан телефонен секретар ......................... 218
Настройката Answer Mode (Режим за отговор) е зададена на
Manual (Ръчно). ......................................................................................... 219
На факс линията има гласова поща ........................................................ 219
Устройството е свързано към DSL услуга ............................................... 220
Устройството използва факс по Интернет или към услуга VoIP
(глас по Интернет) .................................................................................... 220

На дисплея на контролния панел се показва съобщение за грешка .................... 220

Показва се съобщението No fax detected (Не е открит факс). ............. 220
Показва се съобщението Communication error (Грешка в
комуникацията) ........................................................................................ 221

BGWW

xi

background image

Показва се съобщението Fax storage is full (Паметта за факсове е
пълна). ....................................................................................................... 222
Показва се съобщението Факсът е зает ................................................. 222

Получава се факс, но не може да се отпечата ......................................................... 222

Функцията Private Receive (Лично получаване) е включена ............... 222

Подателят получава сигнал "заето" ......................................................................... 222

Към устройството е свързана телефонна слушалка ............................ 222
Използва се "сплитер" на телефонна линия .......................................... 223

Няма тон при набиране ............................................................................................... 223
Не може да се изпраща или получава факс по PBX линия ..................................... 223

Решаване на общи проблеми с факса ........................................................................................ 223

Факсовете се изпращат бавно ................................................................................... 223
Качеството на факса е ниско ..................................................................................... 224
Факсът се прекъсва или се отпечатва на две страници ......................................... 225

Решаване на проблеми с USB връзка ............................................................................................................ 226
Разрешаване на проблеми с кабелната мрежа ............................................................................................ 227

Лоша физическа връзка ............................................................................................................... 227
Компютърът използва за принтера грешен IP адрес ................................................................ 227
Компютърът не може да комуникира с устройството ............................................................... 227
Принтерът използва неправилни настройки за връзка и дуплекс за мрежата ...................... 228
Нови приложни програми може да са довели до проблеми със съвместимостта ................. 228
Вашият компютър или работна станция са неправилно настроени ........................................ 228
Принтерът е забранен или други мрежови настройки са неправилни .................................... 228

Разрешаване на проблеми с безжичната мрежа ......................................................................................... 229

Контролен списък за безжично свързване ................................................................................. 229
Принтерът не печата след завършване на конфигурирането на безжичната връзка .......... 230
Принтерът не печата, а на компютъра е инсталирана защитна стена на друг
производител ................................................................................................................................ 230
Безжичната връзка не работи след преместване на безжичния маршрутизатор или
принтера ......................................................................................................................................... 230
Към безжичния принтер не може да се свържат повече компютри ........................................ 230
Безжичният принтер губи комуникация при свързване към VPN ............................................ 231
Мрежата не се показва в списъка на безжичните мрежи ......................................................... 231
Безжичната мрежа не работи ...................................................................................................... 231
Направете тест за диагностика на безжичната мрежа ............................................................. 231
Намаляване на електромагнитните смущения в безжичната мрежа ...................................... 232

Решаване на софтуерни проблеми с устройството в Windows ................................................................... 233

Драйвер на принтера за устройството не се вижда в папката Printer (Принтер) ................... 233
Съобщение за грешка се появява по време на инсталирането на софтуера .......................... 233
Устройството е в режим на готовност, но нищо не се отпечатва ............................................. 233

Решаване на софтуерни проблеми на принтера с устройството с Mac OS X ............................................. 235

xii

BGWW

background image

Драйверът на принтера не е посочен в списъка „Печат и факс“ или „Печат и сканиране“ ... 235
Името на принтера не се появява в списъка с принтери в "Печат и факс" или „Печат и
сканиране“ ..................................................................................................................................... 235
Драйверът на принтера не задава автоматично избрания от вас принтер в списъка
"Печат и факс" или „Печат и сканиране“. .................................................................................... 235
Заданието за печат не е изпратено до желаното устройство .................................................. 236
Когато се свързвате чрез USB кабел, принтерът не се появява в списъка „Печат и факс“
или „Печат и сканиране“, след като изберете драйвера. ......................................................... 236
Вие използвате драйвер за принтер с общо предназначение, когато използвате USB
връзка ............................................................................................................................................. 236

Премахване на софтуер (Windows) ................................................................................................................ 237
Премахване на софтуер (Mac OS X) ................................................................................................................ 238
Решаване на проблеми, свързани със сканиране към имейл ..................................................................... 239

Не може да се свърже към имейл сървър .................................................................................. 239
Имейлът не беше доставен .......................................................................................................... 239
Не може да сканира ...................................................................................................................... 239

Решаване на проблеми, свързани със сканиране към мрежова папка ..................................................... 240

Неуспешно сканиране ................................................................................................................... 240

Азбучен указател ........................................................................................................................................ 241

BGWW

xiii

background image

xiv

BGWW

background image

1